Назад

Съвместно изявление относно Закона за данните: необходими са предпазливост, обоснованост и правна сигурност при достъпа на публични органи до данни от частни компании

В позиция на Европалати и други организации на бизнеса и индустрията, публикувана на 23 май,  се коментира предложението на Европейската комисия относно Закона за данните.

„Силно насърчаваме инициативата на вносителите на предложението да осигурят ясна и структурирана правна рамка за сигурни трансфери на данни, която напълно отчита защитата на данните, прилага необходимите предпазни мерки и ограничава дискреционните правомощия на публичните органи.

Във времена на криза компаниите са готови да изпълнят своята роля и да помогнат на публичните органи, като споделят опит за справяне с извънредни ситуации, както по време на пандемията Covid-19. Въпреки това, за да функционира, задължителното споделяне на данни между частни компании, държавни и обществени институции, то се нуждае от ясни и прозрачни условия за всички участващи страни.

Глава V от предложението за Закона за данните беше разработена в тази насока, определяйки задължение за компаниите да предоставят всякакви данни на публични органи. Това задължение, обаче, се позовава свободно на различни случаи на „извънредна нужда.“ Предложената рамка включва събиране на данни за предотвратяване, за реагиране или за възстановяване след извънредна ситуация в обществения сектор. Също така те са презназначени за подпомагане изпълнението на задачите на обществения орган, когато липсата на данни би му попречила да направи това. Последното може да се тълкува като всяка дейност, извършвана от публична институция.

Предложените правила биха означавали, че всеки публичен орган на европейско, национално, регионално или местно ниво може да изисква всякакъв вид данни, включително лични данни, от всеки притежател на данни по каквато и да е причина. Считаме, че тези правила не зачитат изискванията, посочени в Хартата на основните права на ЕС. При такъв широк обхват съществува риск от изтичане или злоупотреба с лични или чувствителни данни.

Обществените извънредни ситуации изискват ясна и структурирана правна рамка, за да са подготвени за сигурен пренос на защитени данни. Въпреки това, противно на други части от Закона за данните, глава V обхваща всякакъв вид данни, без никаква диференциация, ограничение или изключение. Предвиденото използване на данните и тяхната продължителност също са оставени да бъдат определени от самите публични органи. Предложението, също така, не признава съществуващите рамки за споделяне на данни и задължения за докладване.

Силно насърчаваме Съвета и Парламента да въведат необходимите гаранции и ограничения за защита на върховенството на закона в Европа. Ние приветстваме опитите на Парламента да постави определени ограничения, като например ограничаване на глава V до нелични данни, ограничаване на правомощията на публичните органи да искат свободно данни, когато това е просто удобно и независимо от пропорционалността, и чрез определяне на правила за определена информация, посочени в заявките. Но това няма да е достатъчно. Препоръчваме най-малкото следното:

• Само извънредни обществени ситуации да водят до достъп до данни.

• Личните данни да са изключени от обхвата на глава V, без изключения.

• Категориите публични органи, които могат да изискват данни, да бъдат изрично посочени.

• Условията за заявки за достъп да бъдат по-строги, с прозрачност по отношение на използването на данни и защитни мерки.

• Условията за заявки за достъп да бъдат подкрепени с прозрачност по отношение на използването на данните и защитни мерки.

Вярваме, че политиците на ЕС ще отделят време, за да изградят ясна и пропорционална рамка, която да не позволява неограничен достъп до каквито и да било данни на нестабилни основания, а напротив, ще защитава основните права и върховенството на закона.“

Пълен текст на позицията (pdf)