Назад

ЕК събира мнения за нелоялни търговски практики в хранителните доставки


Европейската комисия приканва земеделските стопани и всички оператори във веригата за доставки на храни да споделят опита си, свързан с нелоялни търговски практики.

От днес до 15 март 2024 г. е достъпна онлайн-анкета на всички езици на ЕС, насочена специално към земеделските стопани и малките доставчици, извършващи дейност във веригата за доставки на селскостопански продукти и храни. Респондентите могат да посочат дали наскоро са се сблъсквали с нелоялни търговски практики от страна на купувачи, които са икономически по-силни, както и дали действащото законодателство им предоставя достатъчна защита срещу икономически по-силни купувачи.

Преди даден продукт да достигне до потребителя, няколко участници на пазара участват във веригата за доставка на храни (производители, преработватели, търговци на дребно и др.) и увеличават неговата стойност и въздействие върху крайната цена, заплащана от потребителя. Злоупотребата с възможностите за договаряне между различните оператори във веригата на доставки понякога може да доведе до нелоялни търговски практики, които могат да имат вредни последици.

През последните седмици земеделските стопани и техните сдружения изразиха загриженост относно разпространението на нелоялни практики във веригата за доставки на храни. След като представи варианти за опростяване с цел намаляване на тежестта за земеделците, Комисията работи и по действия за подобряване на правоприлагането срещу нелоялните търговски практики.

По предложение на Комисията, през април 2019 г. Европейският парламент и Съветът приеха Директива относно нелоялните търговски практики (НТП) в отношенията между стопанските субекти във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти. Директивата забранява няколко често срещани нелоялни търговски практики и така дава възможност на земеделските стопани да говорят безопасно по поверителен начин, а органите — да започват разследвания на нелоялни търговски практики. От държавите членки се изискваше да транспонират директивата в своята национална правна рамка до 1 май 2021 г. и да я приложат шест месеца по-късно. Комисията провежда годишни проучвания на нелоялните търговски практики на национално равнище.

Резултатите от анкетата ще бъдат използвани при оценката на правилата, която Комисията трябва да извърши до 1 ноември 2025 г.

Повече информация е налична в съобщението за медиите.