Назад

Въвеждането на депозитна система в България е на етап изготвяне на анализ


Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов взе участие в поредна среща с представители на заинтересованите страни за отчитане на напредъка по въвеждане на депозитна система за определени отпадъци от опаковки в България. Системата като минимум ще включва опаковки за напитки за бутилирана вода, безалкохолни напитки, бира и сайдер от 0,1 до 3 литра от пластмаса, метал и стъкло.

По време на обсъждането беше финализирано техническото задание за възлагане на изготвянето на анализ „Въвеждане на нов модел за разделно събиране на отпадъци от опаковки в България“.

Целта на анализа е избор и обосновка на логистична организация за внедряването на депозитната система в България при спазване на принципите за ефективност и ефикасност на системата, удобство и справедлив достъп на потребителите, ефективност на разходите и най-нисък екологичен отпечатък при избора между алтернативите. Срокът за изготвяне на анализа е три месеца след подписване на договор, като резултатите от него ще се подложат на широка обществена дискусия с всички заинтересовани страни.

Министър Попов постави акцент върху необходимостта документът да бъде обсъден в условията на най-широк обществен дебат, тъй като въвеждането и функционирането на системата на практика засяга всички граждани на страната. По негова инициатива през следващите седмици  са планирани допълнителни работни срещи с оператори на депозитни системи в други държави със сходни характеристики и потребности.

Страните се разбраха паралелно с това да продължи работата по разработване на предложения за законодателни изменения, които да определят структурата на депозитната система в България.

Депозитната система е най-ефективният метод за събиране на чисти и висококачествени рециклируеми материали. Нейното въвеждане ще допълни действащите системи, които изпълняват принципа за разширена отговорност на производителя, и ще увеличи възможността за постигане на целите за рециклиране, заложени към страните в ЕС, и намаляване на депонирането.

Гражданите ще заплащат депозит, който ще бъде включен в цената на напитката, като депозитът ще им бъде възстановен при връщане на празната опаковка в определените от оператора на депозитната система места. Опаковките, част от депозитната система, ще бъдат защитени с уникален код, което ще предотврати многократното предаване в системата на една и съща бутилка.