Назад

ЕС и Япония засилват сътрудничеството в областта на водорода


ЕС и Япония активизираха сътрудничеството си в областта на водорода, като подписаха меморандум за сътрудничество с цел стимулиране на иновациите и развитие на международен пазар на водород. Като лидери в областта на водородните технологии ЕС и Япония ще работят заедно за постигането на устойчиво и достъпно производство, търговия, транспорт, съхранение, разпределение и използване на водород от възобновяеми източници и с малък въглероден отпечатък. Сътрудничеството ще спомогне за създаването на основан на правила и прозрачен световен пазар на водород без изкривявания на търговията и инвестициите. Меморандумът беше подписан в Токио от комисаря по въпросите на енергетиката Кадри Симсон и японския министър на икономиката, търговията и промишлеността Ясутоши Нишимура.

Двете страни вече поеха ангажимент за постигане до 2050 г. на неутралност по отношение на климата и за ускоряване на прехода към чиста енергия, както е посочено в Зеления алианс между ЕС и Япония. Водородът може да има решаващ принос както за екологичния преход, така и за енергийната сигурност. С меморандума се определя набор от области, в които правителствата, промишлените субекти, научноизследователските институции и местните власти в ЕС и Япония ще бъдат насърчавани да си сътрудничат, като например:

  • политики, разпоредби, стимули и субсидии, включително на международно равнище, чрез които да се работи за постигането на общи стандарти и сертифициране;
  • най-добри практики и извлечени поуки от научните изследвания, развойната дейност, приложенията и демонстрационните проекти в областта на водорода от възобновяеми източници и с малък въглероден отпечатък;
  • разработване на проекти, включително в контекста на инициативи за многостранно сътрудничество, с които също така се цели да бъдат подпомагани и други държави по света;
  • образование, повишаване на квалификацията, преквалификация и професионално образование и обучение, включително чрез обмен.

Контекст

ЕС и Япония поддържат добре организиран диалог по енергийните въпроси, който обхваща теми като енергийната сигурност, вятърната енергия от разположени в морето инсталации, втечнения природен газ (ВПГ), структурата на пазара на електроенергия, енергийните технологии и ядрената енергия. И двете страни имат дългосрочната амбиция да постигнат до 2050 г. неутралност по отношение на климата, а в момента се обсъжда и по-тясно сътрудничество в областта на емисиите на метан. На проведената през май 2021 г. среща на върха ЕС—Япония беше създаден Зелен алианс, в който водородът беше изтъкнат като ключова област на бъдещото сътрудничество.

За повече информация

Сътрудничество между ЕС и Япония по енергийните въпроси

Меморандум за сътрудничество ЕС—Япония относно водорода