Назад

Позиция на БТПП относно намаляване на ставките на ДДС за избрани групи услуги


БТПП се запозна със законопроектите за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (сигн. № 48-202-01-24 и № 48-202-04-12). Палатата принципно не подкрепя намаляване на ставките на ДДС за избрани групи услуги, освен при необходимост и при сериозни финансови разчети за възможното им покриване от бюджета.

БТПП счита, че предложенията за постоянно намаляване на стандартната данъчна ставка за данъка върху добавената стойност (ДДС) за избрани групи услуги, (услуги по настаняване в хотели) не можа да осигури намаляване на цената на тези услуги.

Намалението на ставките на косвените данъци и въвеждането на диференцирани ставки по групи стоки e предпоставка да се търсят решения за балансиране, което от своя страна е възможно да предизвика увеличаване на преките данъци, а това за инвеститорите в България ще има негативен ефект.

Единната ставка за данъка върху добавената стойност е най-справедливата от гледна точка на равнопоставеност на стопанските субекти. С въвеждането на различни данъчни ставки за ДДС се увеличава рискът от данъчни измами и укриване на ДДС, защото се създава възможност за некоректно деклариране и прилагане на режима на намалена ставка.

Въпреки гореизложеното, БТПП подкрепи въвеждането на нулева ставка на данъка за хляб и брашно, която към настоящия момент е валидна до лятото на 2023г., тъй като това е мярка в подкрепа на най-уязвимите и бедни групи от населението, които живеят само с насъщния. Това е мярка, която директно намали цената на хляба средно с 17%-20%, съгласно статистическата информация, с която Палатата разполага, от националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите. (виж. приложеното писмо)

Подобна мярка би била допустима и за стоки, които са от жизнена необходимост за бебета и малки деца в многодетни семейства.

С малки изключения повечето многодетни семейства в България са със скромни възможности.

В тази връзка, БТПП беше сезирана от свои преки членове и браншови организации, че поради високата инфлация в страната, ниското ниво на раждаемост и сериозния проблем на България с демографската криза е добре да се вземат мерки в полза на семействата с малки деца, които са вече в трудна финансова ситуация. БТПП счита, че може да се помисли върху продължаване на мярката за подкрепа на българските семейства и българските търговци на тези стоки с удължаване на срока за прилагане на 9% ставка на ДДС за храни подходящи за бебета и малки деца, бебешки пелени и бебешки хигиенни продукти, съгласно чл. 66а и във връзка с §15д, (1), т. 3 и т. 4 от Закона за Закона за данък върху добавената стойност.

В тази връзка, предлагаме ставката на данъка по чл. 66а за стоките по §15д, (1), т. 3 и т. 4 от Закона за Закона за данък върху добавената стойност (доставки на храни, подходящи за бебета или за малки деца, по приложение № 4 и доставки на бебешки пелени и подобни бебешки хигиенни артикули по приложение № 4) да се прилага до 31 декември 2023 г. или до вземането на други мерки за подкрепа на родителите.

Становището на БТПП е изпратено до Парламентарната комисия по бюджет и финанси.