Брой 40 (45), 27-02-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Къси продажби: по-голяма прозрачност и по-строги правила

На 21 февруари Съветът по икономически и финансови въпроси прие нови правила за късите продажби и някои аспекти на суапове за кредитно неизпълнение. С регламента се въвеждат общи за ЕС изисквания за оповестяване и се хармонизират правомощията, които регулаторните органи могат да упражняват при извънредни ситуации, в които има сериозна заплаха за финансовата стабилност.

С регламента за значителните нетни къси позиции в акции на котирани на борсата дружества в ЕС се създава двустепенен модел за уведомяване. На по-ниския праг за позициите трябва да се отправя непублично уведомление до регулаторните органи, за да могат те да откриват и да разследват късите продажби, които могат да представляват злоупотреба или да създадат системни рискове. На по-високия праг позициите трябва да се оповестяват публично, за да се предостави на другите участници на пазара полезна информация.

Що се отнася до държавните дългови инструменти, за значителните нетни къси позиции, свързани с емитенти от ЕС, винаги ще се изисква да бъдат непублично оповестявани пред регулаторните органи.

В текста се предвижда и уведомяване за значителните позиции в суапове за кредитно неизпълнение, свързани с емитенти на държавни дългови инструменти от ЕС.

Ограничения за непокритите къси продажби

С цел да се ограничат по-големите рискове, породени от непокритите къси продажби, всеки, който извършва къса продажба, трябва към момента на продажбата да е взел назаем инструментите, да се е споразумял да ги вземе назаем или да е сключил други споразумения, за да гарантира, че може да ги вземе назаем с оглед на извършването на сетълмента в изисквания срок.

Тези ограничения не се прилагат за къси продажби на държавни дългови инструменти, ако сделката служи за хеджиране на дадена дълга позиция в дългови инструменти на емитент. Освен това ако ликвидността на държавния дългов инструмент спадне под определен праг, регулаторният орган може временно да премахне ограниченията за непокритите къси продажби.

Правомощия на регулаторните органи при извънредни ситуации

При извънредни ситуации регулаторните органи могат временно да изискват допълнителна прозрачност или да наложат ограничения върху късите продажби и сделките със суапове за кредитно неизпълнение.

В такива ситуации Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) ще координира действията на регулаторните органи и ще гарантира, че мерките са наистина необходими и пропорционални. Освен това ЕОЦКП получава правомощия да предприема мерки, когато ситуацията поражда трансгранични последици.

Какво представляват късите продажби?

Късите продажби са практика, при която инвеститорите продават ценна книга, която не е тяхно притежание, но за която имат обещание за доставка, с намерението да я купят обратно в бъдеще. Ако цената на ценната книга падне, продавачът, извършил късата продажба, след като купи обратно ценната книга реализира печалба от разликата в цената.

Късите продажби са обща практика на повечето финансови пазари и въпреки че в по-голямата част от случаите се отнасят до търговията с акции, използването им не е необичайно при продажбите на други видове финансови  инструменти, например държавни облигации.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Чрез публично-частно партньорство могат да се преодолеят организационни проблеми в Агенцията по вписванията
Могат да се използват опита, добрите практики и експертизата на други организации чрез сключване на договори за ПЧП Още
Декатлон – Франция, има планове да инвестира у нас
Фирмата проучва възможностите за изграждане на спортни центрове в София и други големи градове Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП: Осигуровки се дължат над двойния размер на командировъчните
Това е записано в последните промени на Наредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски, които влизат в сила от 1 март т.г. Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система
Документът, е публикуван на Портала за обществени консултации на Министерски съвет Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Къси продажби: по-голяма прозрачност и по-строги правила
Съветът по икономически и финансови въпроси прие нови правила за късите продажби и някои аспекти на суапове за кредитно неизпълнение. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Европейската комисия празнува Баба Марта и Освобождението на България с дни на българската култура