Брой 40 (45), 27-02-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП: Чрез публично-частно партньорство могат да се преодолеят организационни проблеми в Агенцията по вписванията

Във връзка с обсъждани промени в Закона за търговския регистър БТПП счита, че за преодоляване на проблеми, свързани с функционалността на търговския регистър, могат да се използват възможностите и на други организации, които разполагат с необходимата база, опит и капацитет, чрез сключване на договори за публично-частно партньорство. По този начин могат да се подкрепят процеси, свързани с информационната система на търговския регистър, с обявяването на годишните счетоводни отчети или с подпомагане на други дейности. Така ще се решат организационните проблеми на Агенцията по вписванията, свързани с недостиг на кадри, технически капацитет  и ще й спестят допълнително влагане на финансови средства.

Друго предложение на Палатата е да бъде създаден Консултативен съвет по търговска регистрация към министъра на правосъдието със статут на помощен орган, в който се разглеждат и предлагат решения на въпроси, свързани с управлението, финансирането и развитието на търговския регистър.

Консултативният съвет ще дава становища и участва в разработването на: програмите за развитие на регистъра, годишните бюджети, кадровата му обезпеченост, проектите на нормативни актове относно търговската регистрация и др. въпроси, касаещи усъвършенстването на дейността по регистрацията. Чрез създаването на Консултативен съвет по търговска регистрация ще се регламентира осигуряване на повече прозрачност по извършването на тази дейност, събирането, управлението и изразходването на средствата от Агенцията. В крайна сметка ще бъде повишен общественият авторитет на АВ. Ако беше създаден такъв съвет, нямаше да се стигне до нарушенията и скандалите от последните дни.

БТПП счита, че приемането на тези предложения ще спомогне за по-успешно спазване на заложения в ЗТР принцип на самофинансиране, при прилагане на изискването таксите да са разходоориентирани. Това изискване е съобразено и с европейските директиви, според които размерът на таксите трябва да е пропорционален на разходите за материално-техническо и административно поддържане. Именно, във връзка с прилагането на този принцип, в Закона е предвидена възможност за намаляване на таксите за следваща финансова година при превишаване на приходите от дейността над разходите.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Чрез публично-частно партньорство могат да се преодолеят организационни проблеми в Агенцията по вписванията
Могат да се използват опита, добрите практики и експертизата на други организации чрез сключване на договори за ПЧП Още
Декатлон – Франция, има планове да инвестира у нас
Фирмата проучва възможностите за изграждане на спортни центрове в София и други големи градове Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП: Осигуровки се дължат над двойния размер на командировъчните
Това е записано в последните промени на Наредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски, които влизат в сила от 1 март т.г. Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система
Документът, е публикуван на Портала за обществени консултации на Министерски съвет Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Къси продажби: по-голяма прозрачност и по-строги правила
Съветът по икономически и финансови въпроси прие нови правила за късите продажби и някои аспекти на суапове за кредитно неизпълнение. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Европейската комисия празнува Баба Марта и Освобождението на България с дни на българската култура