Брой 40 (45), 27-02-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАКОНОПРОЕКТИ

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система

На портала за обществени консултации е публикуван Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система.

Съгласно действащия закон за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система („ДФГУДПС” или „фонда”) средствата на фонда могат да се инвестират единствено в чуждестранни активи.За допустими се считат депозити в банки, облигации и други дългови ценни книжа или акции на дружества-емитенти от държави-членки на Европейския съюз и трети държави, които отговарят на определени критерии, в инструменти на паричния пазар и други прехвърляеми ценни книжа. Изключение правят единствено инвестициите на фонда под формата на депозити в БНБ.

В мотивите към законопроекта е посочено следното:
„Действащата законова рамка предопределя изключително консервативен подход при управление средствата на фонда за периода от неговото създаване до настоящия момент, който се изразява в инвестиране на средствата само под формата на депозити в БНБ. Този подход доведе до ниска номинална доходност, като не се допуснаха загуби от инвестиционен характер и намаляване на акумулираните във фонда публични средства.  На практика обаче, средствата на фонда намаляха в реално изражение, след корекция за инфлацията през периода. По-конкретно, средствата на фонда са се обезценявали средногодишно с между 1 на сто и 5.5 на сто или около 40 млн. лв. Това създава необходимостта от по-активно управление на активите на фонда с цел постигане на по-висока доходност при запазване на ниска степен на риск.

Като се отчитат развитието на българския и световните финансови пазари след приемането на закона през 2008 г., със ЗИД на ЗДФГУДПС се въвеждат възможности за по-гъвкав инвестиционен избор на инструменти с фиксиран доход, чрез повишаване на лимитите за инвестиране в дългови финансови инструменти, съпроводени от понижение на максималните горни прагове по отношение на акциите, предвид високата променливост на дяловите инструменти, вследствие на финансовата криза.

Част от предложенията целят усъвършенстване на инвестиционните регулации, които да предоставят възможност за по-широка диверсификация на портфейла на териториален признак. Въвежда се възможността ДФГУДПС да придобива финансови инструменти, издадени от български емитенти, в това число и от българската държава. Заложеното в действащия закон ограничение незаслужено пренебрегва инвестирането в страната, с което допълнително се ограничава ликвидността на местната финансова система.”

Текстът на законопроекта и мотивите към него са публикувани на http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=526

Обществените консултации са със срок 9 март 2012 г.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Чрез публично-частно партньорство могат да се преодолеят организационни проблеми в Агенцията по вписванията
Могат да се използват опита, добрите практики и експертизата на други организации чрез сключване на договори за ПЧП Още
Декатлон – Франция, има планове да инвестира у нас
Фирмата проучва възможностите за изграждане на спортни центрове в София и други големи градове Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП: Осигуровки се дължат над двойния размер на командировъчните
Това е записано в последните промени на Наредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски, които влизат в сила от 1 март т.г. Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система
Документът, е публикуван на Портала за обществени консултации на Министерски съвет Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Къси продажби: по-голяма прозрачност и по-строги правила
Съветът по икономически и финансови въпроси прие нови правила за късите продажби и някои аспекти на суапове за кредитно неизпълнение. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Европейската комисия празнува Баба Марта и Освобождението на България с дни на българската култура