Брой 37 (42), 22-02-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Доклад за най-добри практики относно намаляването на административната тежест

На 21 февруари председателят на Групата на високо равнище от независимите заинтересовани страни по административната тежест, д-р Едмунд Щойбер, предаде в ЕК доклада на групата „Европа може да направи повече“ за най-добрите практики в държавите-членки за прилагане на законодателството на ЕС по най-необременителен начин.

В доклада са включени 74 примера за най-добри практики, сред които инициативи относно електронното управление, относно интелигентни решения, в частност за малкия бизнес, във връзка с пряко ангажиране на заинтересованите страни, добри насоки и трансгранични инициативи.

В него е показано, че има широко поле за подобрение на прилагането на законодателството на ЕС. Тъй като почти една трета от административната тежест за бизнеса, произтичаща от законодателството на ЕС, е в резултат на неефективното прилагане на национално ниво на изискванията на ЕС, намаляването на едно такова обременително прилагане е от жизненоважно значение за подобряване на бизнес дейността и за стимулиране на икономиката на ЕС и на нейната конкурентоспособност.

В доклада също така са включени контролен списък с препоръки и покана за мнение на читателите.

Контекст  

Целта за намаление на административната тежест за бизнеса в ЕС с 25 % до 2012 г. и съответната програма за действие бяха предложени от Комисията през януари 2007 г. и одобрени от Европейския съвет през март 2007 г. Подобряването на бизнес средата чрез намаляване на административните процедури е съвместна цел, която може да бъде постигната само въз основа на споделена отговорност на европейските институции и държавите-членки.

Европейската комисия постигна добър напредък в прилагането на програмата за действие. Комисията вече предложи мерки, които намаляват административната тежест с до 33 %, или с повече от 40 млрд. EUR. От тези прдложения Съветът и Парламентът досега приеха мерки, чийто ефект е намаление с 22 %.

С постигнатото наскоро споразумение относно мерките за намаляване на административните процедури в счетоводството за повече от 5 милиона малки предприятия общият размер на намалението получи допълнителен тласък към постигане на целта за намаляване на административната тежест с 25 % до 2012 г.

Групата на високо равнище от независими заинтересовани страни по административната тежест, председателствана от д-р Едмунд Щойбер, съветва и подпомага Комисията относно прилагането на програмата за действие за намаляване на административната тежест в ЕС от 2008 г. насам.

Прочетете целия доклад

НОВИНИ ОТ БТПП
С бързата си реакция МВР улесни българските фирми при издаване на сертификат за форсмажор
БТПП изпрати благодарност до ръководството на МВР и нейните служители Още
Временно управляващият Посолството на Държавата Израел у нас представи икономиката на страната
По разходи за научно-развойна дейност Израел е на първо място в света Още
БТПП и Международната младежка камара ще подкрепят проекти, стартирани от младежи
Съвместните усилия ще са насочени към насърчаване на социалната интеграция на младите хора Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Нормативната уредба в областта на проектирането, изпълнението и приемането на подовите настилки и покрития се нуждае от актуализиране
Разработеният по инициатива на Българската асоциация за изолации в строителството проект е сериозна база за дискусия по темата. Още
ИКОНОМИКА
От 26 февруари влизат в сила промените в ЗОП
Едно от най-съществените изменения е намаляването на вида на процедурите и броя на режимите, чрез които се възлагат договори за обществени поръчки Още
БАНКИ, БОРСИ, ЗАСТРАХОВАНЕ
Указание на БНБ за контрола върху качеството на банкнотите и монетите
Указанието има за цел да осигури правилното прилагане на Наредба № 18 на БНБ за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Бъдещето на европейското дружествено право
Европейската комисия започна консултация относно бъдещето на европейското дружествено право Още
Доклад за най-добри практики относно намаляването на административната тежест
В доклада са включени 74 примера за най-добри практики, сред които инициативи относно електронното управление, интелигентни решения и трансгранични инициативи Още