Брой 37 (42), 22-02-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Бъдещето на европейското дружествено право

На 20 февруари Европейската комисия започна задълбочена консултация относно бъдещето на европейското дружествено право.Европа се нуждае от правна уредба, която да отговаря на актуалните обществени потребности и на икономическите процеси. Дружественото право на ЕС има ключово значение за изграждането на единния пазар.

Европейското дружествено право представлява общ набор от правила, предоставящи равностойна защита на акционерите, кредиторите и останалите заинтересовани лица в рамките на ЕС, до които се отнасят действията на дружествата. То е от особена важност за гарантиране на правната сигурност и за защита на правата на акционерите. Въпреки че различните правни традиции и дружествени структури в държавите-членки трябва да се съблюдават, уеднаквяването на основните правила улеснява предприятията при предлагането на услуги и продукти на всички клиенти в Съюза. Разрастването на трансграничната и на електронната търговия разкрива много възможности пред фирмите и потребителите, но неизбежно съдържа предизвикателства за съществуващата правна рамка. Ето защо е необходимо да се замислим как да приспособим действащите разпоредби към изискванията на 21-ви век. Предизвикателствата на днешния ден налагат да разглеждаме дружественото право не само от чисто юридическо гледище, а в по-широкия контекст на управлението на предприятията, тяхната отговорност към обществото и ключовото им значение за иновациите и икономическия растеж.

Какво обхваща обществената консултация?

В нейните рамки се искат становища както върху общата насока на европейското дружествено право, така и върху по-конкретни инициативи, които могат да бъдат планирани в бъдеще. Консултацията включва следните въпроси:

  • Цели и приложно поле на европейското дружествено право: Какви следва да бъдат основните цели на европейското дружествено право? Действащата уредба отговаря ли на съвременните предизвикателства? В кои области има нужда от по-нататъшно развитие? Каква е връзката между дружественото право и корпоративното управление?
  • Кодификация на европейското дружествено право:Трябва ли действащите директиви в областта на дружественото право да се обединят в един инструмент, с което регулаторната рамка да стане по-достъпна и по-лесна за ползване?
  • Бъдещето на правните форми на дружествата на европейско равнище:Какви са предимствата и недостатъците на формите на европейски дружества? Има ли нужда да се преразгледат съществуващите форми на дружества? Нужно ли е да се проучат алтернативни инструменти?
  • Трансгранична мобилност на предприятията:Какво може да се направи, за да се улесни трансграничното преместване на седалище на дружество? Какво ще стане, ако дадено дружество се раздели на различни субекти в различни държави? Трябва ли да се преразгледат правилата за трансгранични сливания?
  • Групи от дружества:Има ли нужда от политика на ЕС по отношение на съвкупности от дружества, които имат общо ръководство или общ източник на контрол?
  • Капиталов режим за европейските дружества:Трябва ли да се изменят и актуализират настоящите минимални законови капиталови изисквания и правилата за поддържане на капитал?

Консултацията ще продължи до 14 май 2012 г. Получените отговори ще бъдат анализирани и ще бъде публикувано обобщение на резултатите. Впоследствие ще се предприемат съответните мерки.

В обществената консултация можете да участвате в интернет на адрес:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=companylaw2012

 

НОВИНИ ОТ БТПП
С бързата си реакция МВР улесни българските фирми при издаване на сертификат за форсмажор
БТПП изпрати благодарност до ръководството на МВР и нейните служители Още
Временно управляващият Посолството на Държавата Израел у нас представи икономиката на страната
По разходи за научно-развойна дейност Израел е на първо място в света Още
БТПП и Международната младежка камара ще подкрепят проекти, стартирани от младежи
Съвместните усилия ще са насочени към насърчаване на социалната интеграция на младите хора Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Нормативната уредба в областта на проектирането, изпълнението и приемането на подовите настилки и покрития се нуждае от актуализиране
Разработеният по инициатива на Българската асоциация за изолации в строителството проект е сериозна база за дискусия по темата. Още
ИКОНОМИКА
От 26 февруари влизат в сила промените в ЗОП
Едно от най-съществените изменения е намаляването на вида на процедурите и броя на режимите, чрез които се възлагат договори за обществени поръчки Още
БАНКИ, БОРСИ, ЗАСТРАХОВАНЕ
Указание на БНБ за контрола върху качеството на банкнотите и монетите
Указанието има за цел да осигури правилното прилагане на Наредба № 18 на БНБ за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Бъдещето на европейското дружествено право
Европейската комисия започна консултация относно бъдещето на европейското дружествено право Още
Доклад за най-добри практики относно намаляването на административната тежест
В доклада са включени 74 примера за най-добри практики, сред които инициативи относно електронното управление, интелигентни решения и трансгранични инициативи Още