Брой 37 (42), 22-02-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ

Нормативната уредба в областта на проектирането, изпълнението и приемането на подовите настилки и покрития се нуждае от актуализиране


Автор: Д-р инж. Лъчезар Хрисчев – гл. ас. във ВСУ „Любен Каравелов”, ръководител на работна група на БАИС,  УАСГ и НИСИ, подготвила „Проект на Указания за  проектиране, изпълнение, контрол, приемане  и експлоатация на подови настилки и подови покрития”

 

Първият и основен принцип, който много често се нарушава при реализирането на подовите настилки и покрития, е изборът на подходящ тип настилка, отговаряща на изискванията за дълготрайност при задоволяване на съответните специфични изисквания, продиктувани от типа на сградата и отделните помещения в нея.

Проектните решения за подовите настилки и подовите покрития на сгради и съоръжения се представят обикновено  в част „Архитектурна” на инвестиционните проекти, като съгласно чл. 28, ал.1, т. 4 на Наредба 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти „Част архитектурна представя решения за създаването на устойчива, здравословна, безопасна, хигиенична и достъпна за всички архитектурна среда”.

Често срещана практика е строежите да се изпълняват по проекти, разработени във фаза „Технически проект”. В такъв случай, съгласно изискванията на Наредба 4 от 21.05.2001 г.,  е необходимо в проекта да бъдат конкретизирани  „материалите или минималните изисквания към тях, за обработката на ......, подове, тавани, стълбища и други части на сградата” (чл.33, ал.1), а освен това „В случаите, когато се предвижда изпълнение на строителството по одобрен технически проект, същият се допълва в процеса на строителството с необходимите детайли, достатъчни за изпълнението на СМР” (чл.33, ал.3).

В проектните решения трябва да бъдат определени следните характеристики на подовите покрития, когато същите се явяват съществени по отношение на надеждността, експлоатационната годност, дълготрайността и функционалността на изпълняваните подове: якост на натиск; якост на огъване; якост на опън; устойчивост на износване, адхезионна якост; водопопиваемост, а също и някои специални характеристики като:  устойчивост на температурни въздействия, в т.ч. и рязка промяна на температурата, химическа устойчивост; реакция на огън; електропроводимост; устойчивост на хлъзгане и др. в зависимост от вида на конкретната настилка и/или покритие. Освен изброените характеристики, в техническата спесификация или в проектното решение може да са предписани изисквания за: равнинност, наклони, замонолитване и др.

Още

 

НОВИНИ ОТ БТПП
С бързата си реакция МВР улесни българските фирми при издаване на сертификат за форсмажор
БТПП изпрати благодарност до ръководството на МВР и нейните служители Още
Временно управляващият Посолството на Държавата Израел у нас представи икономиката на страната
По разходи за научно-развойна дейност Израел е на първо място в света Още
БТПП и Международната младежка камара ще подкрепят проекти, стартирани от младежи
Съвместните усилия ще са насочени към насърчаване на социалната интеграция на младите хора Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Нормативната уредба в областта на проектирането, изпълнението и приемането на подовите настилки и покрития се нуждае от актуализиране
Разработеният по инициатива на Българската асоциация за изолации в строителството проект е сериозна база за дискусия по темата. Още
ИКОНОМИКА
От 26 февруари влизат в сила промените в ЗОП
Едно от най-съществените изменения е намаляването на вида на процедурите и броя на режимите, чрез които се възлагат договори за обществени поръчки Още
БАНКИ, БОРСИ, ЗАСТРАХОВАНЕ
Указание на БНБ за контрола върху качеството на банкнотите и монетите
Указанието има за цел да осигури правилното прилагане на Наредба № 18 на БНБ за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Бъдещето на европейското дружествено право
Европейската комисия започна консултация относно бъдещето на европейското дружествено право Още
Доклад за най-добри практики относно намаляването на административната тежест
В доклада са включени 74 примера за най-добри практики, сред които инициативи относно електронното управление, интелигентни решения и трансгранични инициативи Още