Брой 35 (40), 20-02-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Еврооблигациите: за и против

В последната година няколко страни от еврозоната отбелязаха чувствителни повишения на разходите си за лихви по заеми от международните пазари. Европейският парламент ще разгледа през настоящата пленарна сесия възможността за въвеждане на общи еврооблигациии и ще приеме резолюция по въпроса. Еврооблигациите са инструмент, който би могъл да предложи сигурност на инвеститорите и да помогне на страните в тежко положение да рефинансират дълга си. Следва кратко въведение по темата.

Облигациите принципно са договор за заем, при който инвеститорът се съгласява да предостави пари на определена компания или правителство срещу обещанието сумата да му бъде върната на края на срока на договора или по определен погасителен план, както и срещу изплащането на предварително определена лихва. Ако инвеститорът смята, че има риск компанията или правителството емитент на облигацията да има затруднения при изплащането на заема, той би поискал по-висок лихвен процент, за да се съгласи да предостави пари чрез закупуване на облигациите.

В днешно време силно задлъжнелите страни-членки на еврозоната, които имат нисък икономически растеж, са принудени да плащат високи лихви, за да привлекат достатъчно инвеститори за емисиите дълг, които предлагат. Това на практика означава, че за тях става по-скъпо да заемат пари на международните пазари, което затруднява изпълнението на държавния им бюджет и изплащането на дълга.

Миналата година Комисията представи т.нар "зелена книга", в която разгледа перспективите за въвеждане на общи стабилизационни облигации (или еврооблигации) сред страните-членки на еврозоната. Издаването на съвместни облигации би означавало споделянето както на приходните потоци, така и на разходите по обслужването на дълга. С въвеждането на еврооблигации се смята, че:

  • ще се създаде нов начин, по който страните-членки в по-тежка финансова ситуация биха могли да финансират дълга си, предлагайки сигурни инвестиционни решения на инвеститорите
  • задлъжнелите страни ще могат да се възползват от по-високото доверие към еврозоната като цяло
  • ще се намалят средните разходи за лихви по заемите
  • интеграцията в рамките на Икономическия и паричен съюз ще се задълбочи, ще се увеличи финансовата стабилност и това ще направи еврозоната по-устойчива като цяло
  • ще се засили позицията на еврото като международна резервна валута.

От друга страна обаче, група държави със стабилни икономики, които към момента могат да се финансират на сравнително ниски лихвени нива (заради възприемането им като убежища от риска от страна на инвеститорите), се страхуват, че въвеждането на еврооблигации може да доведе до ръст на техните задължения (тъй като те на практика съгарантират задълженията на другите), а оттук и да се повишат техните лихвени разходи. Според тези страни, сред които са Германия, Нидерландия и Финландия, главният структурен проблем, който трябва да се реши в краткосрочен план, е балансирането на държавните бюджети на страните в еврозоната.

НОВИНИ ОТ БТПП
Компрометираният тристранен диалог – предпоставка за неефективно държавно управление
Притесненията на БТПП за качеството на социалния диалог у нас очевидно не са безпочвени Още
Работна група на Съвета на браншовите организации ще анализира размера на таксите, събирани от БАБХ
Представители на браншови организации в хранителния сектор считат, че голяма част от тези такси са необосновано високи Още
ЕВРОПАЛАТИ: Липсата на единен европейски патент струва на европейската икономика 425 000 евро на ден
В момента процедурата за получаване на патент е сложна и скъпоструваща Още
Нови членове на БТПП
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Еврооблигациите: за и против
Главният структурен проблем, който трябва да се реши в краткосрочен план, е балансирането на държавните бюджети на страните в еврозоната Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Нова услуга на СОИС за насърчаване на лицензирането
Услугата предоставя възможност за вписване на лицензионна готовност по международни заявки Още