Назад

Законна миграция: Привличане на умения и таланти в ЕС


Европейската комисия предлага амбициозна и устойчива политика за законна миграция. Като част от всеобхватния подход към миграцията, изложен в Пакта за миграцията и убежището, Комисията предлага правни и оперативни инициативи, които ще бъдат в полза на икономиката на ЕС, ще засилят сътрудничеството с държави извън ЕС и ще подобрят цялостното управление на миграцията в дългосрочен план. Наборът от предложения включва и конкретни действия за улесняване на достъпа до пазара на труда на ЕС за хората, които бягат от руското нашествие в Украйна.

Комисията предлага да се преразгледат Директивата за единното разрешение и Директивата за дългосрочно пребиваващите лица. Въвеждането на опростена процедура за единно комбинирано разрешение за работа и пребиваване ще направи процеса по-бърз и по-лесен за кандидатите и работодателите, а преразглеждането на Директивата за дългосрочно пребиваващите лица ще улесни придобиването на статут на дългосрочно пребиваващ в ЕС чрез опростяване на условията за прием.

За да се постигне на по-добро съответствие между уменията и нуждите на пазара на труда, Комисията предлага да се засили оперативното сътрудничество на равнище ЕС между държавите членки, както и с държавите партньори. След стартирането на партньорствата в подкрепа на талантите през юни 2021 г. понастоящем Комисията предлага редица стъпки, така че първите партньорства да бъдат договорени до края на 2022 г. Комисията предлага да създаде и първата платформа, която обхваща целия ЕС, и инструмент за намиране на съответствия — резерв на ЕС от таланти, за да направи ЕС по-привлекателен за граждани на държави извън ЕС, които търсят възможности, и да помогне на работодателите да намерят нужния им талант.

И накрая, Комисията проучва евентуални допълнителни възможности за законна миграция към ЕС в средносрочен и дългосрочен план, като отчита потенциал за фокусиране върху ориентирани към бъдещето политики в три области на действие: грижите, младежта и иновациите.

Повече информация ще намерите в документа тук.