Назад

Усъвършенствана роботика и изкуствен интелект за целите на автоматизация на задачите на работното място: състояние и съображения относно безопасността и здравето при работа


© IStockphoto / ismagilov

Автоматизацията на работното място нараства. Напредъкът в технологиите предлага нови възможности, но същевременно води до нови предизвикателства за бъдещето на безопасността и здравето при работа (БЗР).

Като част от четиригодишната изследователска програма за цифровизация, Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) публикува първоначален доклад, за да разгледа видовете и определенията на изкуствения интелект (ИИ) и усъвършенстваната роботика за целите на автоматизацията на задачите на работното място. В доклада също така се прави преглед на текущите и потенциалните употреби в различните сектори и задачи — от роботите за промишлеността и складирането до софтуера с ИИ в сектора на здравеопазването — и се прави преглед на политиките и стратегиите на равнище ЕС и на национално равнище.

За задълбочен преглед прочетете доклада и резюмето Усъвършенствана роботика, изкуствен интелект и автоматизация на задачите: определения, употреби, политики и стратегии и безопасността и здравето при работа

В обзора на политиката се представя таксономията на усъвършенстваната роботика и основаните на ИИ системи, които могат да се използват на работните места, като се използва базиран на задачите подход, за да се структурират и оценят възможностите и предизвикателствата пред БЗР.

За преглед на проекта вижте тази презентация в PowerPoint

Повече информация относно настоящите и предстоящите проекти ще намерите в посветения на темата уеб раздел Цифровизация на труда