Брой 101 (2356), 01-06-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Въпроси и отговори във връзка с насоките за прилагането на правилата относно пластмасовите продукти за еднократна употреба


Каква е основната цел на Директивата за пластмасовите продукти за еднократна употреба и на насоките за нейното прилагане?

Директива (ЕС) 2019/904 относно пластмасовите продукти за еднократна употреба беше приета през юни 2019 г. с цел предотвратяване и намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда, по-специално върху водната среда, и върху човешкото здраве, както и насърчаване на прехода към кръгова икономика с новаторски и устойчиви бизнес модели, продукти и материали. Директивата следва да бъде транспонирана в националното право и да се прилага от 3 юли 2021 г.

Приетите днес насоки за правилата относно пластмасовите продукти за еднократна употреба ще улеснят правилното и хармонизирано прилагане на ключовите части на директивата, по-специално относно определението за пластмаса, пластмасови продукти за еднократна употреба, произведени изцяло или частично от пластмаса, и различните изделия, които попадат в приложното поле на директивата.

С тази директива ЕС се превръща в лидер в световната борба с морските отпадъци. Директивата е важен елемент от стратегията за пластмасите на Комисията и от плана за действие за кръговата икономика, тъй като стимулира производството и използването на устойчиви алтернативи за избягване на морските отпадъци. Тя също така допринася за плана за действие за нулево замърсяване и идва в отговор на желанието на европейските граждани за по-голяма устойчивост. 

Защо ЕС се бори с пластмасовите отпадъци?

Над 80 % от морските отпадъци са пластмаси. Пластмасата се натрупва в моретата, океаните и по плажовете в ЕС и по света. Остатъците от пластмаси нанасят вреда на морската среда и на биологичното разнообразие и се срещат в морски видове като морски костенурки, тюлени, китове и птици, но също така и в риби и черупкови организми, а оттам попадат и в хранителната верига на човека.

Пластмасите са удобен, полезен и ценен материал, но трябва да ги използваме по различен начин. Когато пластмасата се изхвърля като отпадък, тя причинява щети на околната среда и има отрицателно въздействие върху икономиката — не само по отношение на изгубената икономическа стойност на материала, но и на разходите за почистване и загубите за туризма, рибарството и корабоплаването. В рамките на Европейския зелен пакт ЕС създава кръгова икономика, в която пластмасите се използват по по-устойчив начин, използват се повторно и се рециклират без да създават отпадъци или замърсяване.

Какво е определението за пластмаса и пластмасови продукти за еднократна употреба съгласно Директивата за пластмасовите продукти за еднократна употреба?

Съгласно директивата определението за пластмаса включва материали, състоящи се от полимер, към който може да са прибавени добавки или други вещества, и които могат да функционират като основен структурен компонент на крайните продукти, с изключение на естествени полимери, които не са били химически модифицирани. Директивата не се отнася за боите, мастилата и лепилата. Насоките допълнително поясняват по-специално термините „естествен полимер“ и „химическа модификация“, за да се гарантира последователно прилагане в целия ЕС.

Пластмасовите продукти за еднократна употреба са продукти, изработени изцяло или частично от пластмаса, и обикновено са предназначени за еднократна или кратка употреба, преди да бъдат изхвърлени. Те са предмет на мерки с оглед постигането на целите за опазване на околната среда и насърчаване на прехода към кръгова икономика с новаторски и устойчиви бизнес модели, продукти и материали.

Включена ли е биоразградимата пластмаса?

Биоразградимите пластмаси/пластмасите от естествени полимери се считат за пластмаси съгласно Директивата за пластмасовите изделия за еднократна употреба. Понастоящем няма общоприети технически стандарти, които да удостоверяват, че конкретен пластмасов продукт е изцяло биоразградим в морската среда в кратък срок и без да причинява вреда на околната среда.

Тъй като това е бързо развиваща се област, прегледът на директивата през 2027 г. ще включва оценка на научния и техническия напредък по отношение на критериите или стандарта за биоразградимост в морската среда, приложими за пластмасовите продукти за еднократна употреба. В контекста на новия план за действие за кръгова икономика Комисията планира през 2022 г. да разработи политическа рамка относно използването на биоразградими или компостируеми пластмаси въз основа на оценка на приложенията, при които това използване може да бъде от полза за околната среда, и на критериите за такива приложения. 

Продължение ТУК

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП продължава да набира участници в онлайн обученията в Amazon и еBay
Обученията ще се проведат в периода 7-17 юни 2021г. Още
Нови възможности за сътрудничество с Украйна
Подготвя се двустранен бизнес форум през месец юли 2021г. Още
Продължава партньорството с НФСГ за подготовка на бъдещи икономисти в полза на стопанския просперитет на страната
Националната финансово-стопанската гимназия е основана през 1913 г. по инициатива и с финансовата подкрепа на Софийската търговско-индустриална камара Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Д-р Людмил Иванов, председател на УС на RASTIA: Визия за Националния план за възстановяване и устойчивост в част „Транспортна свързаност“
Интелигентни, безопасни и нисковъглеродни железопътни системи Още
АНАЛИЗИ, ПРОУЧВАНИЯ
Къде са новите предприемачи?
Преглед на динамиката на новорегистрираните компании. Автор: Институт за пазарна икономика Още
Производствените цени растат с 10% през април
Ръст 20% на цените в добивната промишленост; в преработващата промишленост - с 11% Още
БИЗНЕС СРЕДА
Бизнес изследване на НСИ сред нефинансовите предприятия
28% от нефинансовите предприятия са имали намаление в приходите от продажби Още
ФИНАНСИ
Standard & Poor's потвърди рейтинга на България със стабилна перспектива
Според рейтинговата агенция свиването на икономиката на България до този момент е било относително слабо Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Процедура BG05SFOP001-2.021 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство"
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Китай се присъединява към инструмента за търсене на търговски марки TMview
TMview вече предоставя информация и достъп до общо над 96,4 млн. търговски марки Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Въпроси и отговори във връзка с насоките за прилагането на правилата относно пластмасовите продукти за еднократна употреба