Назад

Първият европейски правен акт за научни изследвания и иновации е основа за повече инвестиции и координация в Европа


На Съвета по конкурентоспособност на ЕС министрите, отговарящи за науката, одобриха заключения за бъдещото управление на европейското научноизследователско пространство и приеха препоръка на Съвета относно Пакт за научни изследвания и иновации в Европа. Така те заявиха подкрепата си за водещата инициатива на българския еврокомисар Мария Габриел за изграждане на ново Европейско научноизследователско пространство.

„Приемането на Пакта е значима стъпка напред към изграждане на ефективно европейско научноизследователско пространство. За първи път с правен акт определяме ценностите и принципите на научните изследвания и иновациите в Европа, политическите приоритети, метода за координация и мониторинг на действията ни. Очаквам интензивен диалог и обмен на добри практики между държавите членки с цел повече инвестиции в наука и по-добра координация на действията подкрепящи научните ни изследователи“, заяви Мария Габриел.

Пактът ще мобилизира европейски, национални и регионални ресурси, като даде приоритет на публичните разходи за научноизследователска и развойна дейност. Освен това ще създаде условия за повече частни инвестиции в наука и иновации. Държавите членки потвърждават ангажимента за 3% от БВП на ЕС да бъдат инвестирани в научноизследователска и развойна дейност. Чрез специална платформа с показатели ще се наблюдава напредъка на национално и европейско равнище.

Комисар Габриел наблегна и на следващите стъпки в реализацията на европейското научноизследователско пространство. „На първо място, е необходимо да изготвим силна комуникационна стратегия, която да извежда на преден план ползите за бизнеса и гражданите. Второ, важно е да работим с всички заинтересовани страни на европейско и национално равнище - университетите, научноизследователските организации, инфраструктури, финансовите институции. Те са тези, които ще прилагат решенията и тяхното мнение е ключово. Ще създадем и Форум на европейското научноизследователско пространство, който да разработи опростена система за мониторинг и докладване“.

Новата рамка за управление на Европейското научноизследователско пространство ще даде възможност за по-тясно сътрудничество и координация на политиките в целия ЕС и неговите държави членки.