Назад

Реформа на Шенген – предложение за нови гранични правила при миграционни или здравни кризи


Европейската комисия предложи обновени правила, с които да се укрепи управлението на Шенгенското пространство. С целенасочените промени ще се осигурят по-добра координация на равнище ЕС и по-добри инструменти за държавите членки за справяне с възникващи предизвикателства при управлението както на общите външни граници на ЕС, така и на вътрешните граници в рамките на Шенгенското пространство.

С преразгледаните шенгенски правила се признава важната роля, която имат страните по външните граници от името на всички държави членки и на Съюза като цяло. Въвеждат се нови мерки, които те могат да предприемат в ситуация, в която мигрантите се инструментализират за политически цели. Това включва ограничаване броя на граничните контролно-пропускателни пунктове и засилване на наблюдението на границите. Освен това Комисията предлага допълнителни мерки като възможността да се удължи срокът за регистрация на молбите за убежище до 4 седмици и да се разглеждат всички молби за убежище на границата, с изключение на тези по медицински причини. Ефективният достъп до процедурата по предоставяне на убежище следва да продължи да бъде гарантиран, като държавите членки следва да гарантират достъпа на хуманитарните организации, които предоставят помощ. Държавите членки ще имат също така възможност да въведат процедура за управление на извънредното връщане на мигрантите. И накрая, агенциите на ЕС (Агенцията в областта на убежището EASO, Frontex и Европол) следва приоритетно да предоставят оперативна подкрепа на съответната държава членка при поискване.

С предложението за изменение на Кодекса на шенгенските граници също така се цели да се отчете натрупаният при пандемията от COVID-19 опит и да се гарантира, че са налице силни механизми за координация за справяне със заплахите за здравето.

Повече информация ще намерите в съобщението тук.