Назад

ГФО и декларациите за липса на дейност - най-чести въпроси към Агенцията по вписванията


40 обаждания от граждани, търговци, счетоводители, адвокати, банки, вещи лица са постъпили на горещата телефонна линия на Търговския регистър за един ден.

Най-често задаваните въпроси са свързани с годишните финансови отчети (ГФО) и декларациите за липса на дейност по Закона за счетоводството, сроковете за подаване на които изтекоха в края на юни и в края на септември. Например: Кой е заявителят на ГФО, когато нотариално завереното пълномощно е в полза на счетоводна кантора с двама управители, които я представляват поотделно? За заявител се счита представляващият счетоводната кантора, подписал заявлението – на хартия или с електронен подпис, от него следва да бъде подадена декларацията за истинност по чл.13, ал.4 от ЗТРРЮЛНЦ и той да фигурира като съставител в годишния финансов отчет.

Има и питания, свързани с производството по назначаване на вещи лица. Например: Как да се смени вече назначено вещо лице и дали това не може да бъде направено служебно от регистъра? Смяната може да стане по два начина – по инициатива на самото вещо лице или на поискалия оценка на непаричната вноска, бе отговорът. Търговският регистър не действа служебно и не се самосезира, активно винаги трябва да е заинтересованото лице.

Агенцията по вписванията напомня, че горещата линия  - 02/9486192 - ще е отворена и на 20 декември, от 09 ч. до 17 ч. Целта е да се отправят ясни, точни и добре формулирани запитвания, за да могат да се получат бързи и адекватни отговори и да се даде възможност повече хора да се свържат с Агенцията.