Назад

Продоволствена сигурност: Комисията увеличава подкрепата си за глобални действия за трансформирането на продоволствените системи чрез осем глобални коалиции


С оглед на тежкото положение с продоволствената сигурност и високите цени на храните след двете години на пандемия от COVID-19 и последиците от руското нашествие в Украйна, днес Комисията засилва подкрепата си за трансформацията на продоволствените системи, като се ангажира дейно в осем глобални коалиции за действие. Те ще подкрепят държавите партньори в усилията им за трансформиране на продоволствените системи и ще спомогнат за постигането на напредък по програмата на стратегията „От фермата до трапезата“ в международен план. Решението за активно участие в тези осем доброволни съюза за колективни действия е в продължение на срещата на върха по въпросите на продоволствените системи, проведена на 23—24 септември 2021 г. в Ню Йорк. В съюзите са обединени национални представители, организации на гражданското общество, изследователи и международни организации с цел постигане на действия за трансформация в областта на продоволствената сигурност. Комисията ще бъде главен партньор в осем коалиции:

  • „Не разхищавайте храната!“ ще подкрепя държавите в разработването на поредица от интервенции. Те ще отчитат спецификите на контекста и ще варират от политики и разпоредби до доброволни инициативи с цел да се намали наполовина разхищението на храни до 2030 г. и да се понижат загубите на храни с поне 25 %.
  • „Здравословни хранителни режими от устойчиви продоволствени системи за децата и всички останали“ ще се занимава с три въпроса: недохранването във всичките му форми; храните, които не са безопасни; и въздействието на производството на храни върху околната среда. Така например коалицията ще насърчава здравословното хранене с по-голям принос на храните на растителна основа.
  • „Коалиция за училищно хранене“ ще се съсредоточи върху подобряването на качеството и разширяването на мащаба на програмите за училищно хранене по света като платформа за достигане до общностите. Коалицията възнамерява да обвърже училищното хранене с осигуряването на здравословна храна от местните земеделски стопани и гледа на храненето в училище като част от схемите за социална закрила. Храненето в училище може да има положителен ефект за подобряване на записването и посещаването на училище.
  • „Водни и сини храни“ има за цел да реализира пълния потенциал на устойчивите водни храни — като например риба, черупкови организми, водни растения и водорасли, уловени или култивирани в сладководни или морски екосистеми — за да се спомогне за прекратяване на недохранването и за изграждане на благоприятни за природата, справедливи и устойчиви продоволствени системи.
  • „Агроекология“ има за цел да разшири агроекологичните практики и вериги за създаване на стойност, които притежават потенциала за по-приобщаващи и устойчиви продоволствени системи. Акцентът е поставен върху подкрепата за иновациите, като се използват местните и научните познания.
  • „Без глад“ ще се застъпва за намаляване на глада и за по-добро съгласуване на съществуващите ресурси в публичния и частния сектор с цел намаляване на глада. Коалицията ще подкрепя инвестиции, които имат доказано положително въздействие върху поминъка на малките земеделски стопанства, като например участие в организации на земеделски стопани, консултантски услуги за жени земеделски стопани, програми за професионално обучение за младите хора в селските райони, складови и хладилни вериги.
  • „Борба с продоволствените кризи по линия на връзката между хуманитарните действия, развитието и мира“ има за цел да създаде условия и структури за подход към устойчивостта на продоволствените системи в нестабилен контекст, като например изпреварващи действия и разработване на схеми за социална закрила, реагиращи на сътресения.
  • „Устойчив растеж на производителността“ е коалиция, съсредоточена върху технологиите и иновациите за растеж на производителността в селското стопанство, като същевременно се преодоляват предизвикателствата, свързани с изменението на климата. Тя ще предостави платформа за обмен на най-добри практики, установяване на пропуски в знанията и възможности за научни изследвания.

Комисията ще работи в тясно сътрудничество с държавите членки, агенциите на ООН, гражданското общество и други партньори в избраните коалиции за засилване на колективните действия в полза на устойчивата трансформация на продоволствените системи.