Назад

Европейски форум на субектите на социалната и солидарна икономика в гр. Пловдив (20-23.06.2022 г.)


В периода 20-23 юни 2022 г. ще се проведе юбилейният Десети Европейски форум на субектите на социалната и солидарна икономика в „Международен панаир - гр. Пловдив“.

В рамките на Европейския форум представители на сектора на социалната и солидарна икономика ще имат възможност да представят своята дейност, ще бъдат създадени много възможности за неформален обмен на мнения и нетуъркинг.

Участието във форума дава възможност да се запознаете с продуктите и услугите на социалните предприятия. Това ще бъде полезно и от гледна точка на Закона за хората с увреждания, в който е въведена квота за работодатели с численост на персонала от 50 и повече работници и служители, съгласно която работодателите са длъжни да назначават работници и служители с трайни увреждания, по ред определен в закона, но при обективна невъзможност да бъдат назначени хора с увреждания, законът предвижда алтернативна мярка, която работодателите могат да прилагат за периода на неизпълнение на квотата -  да закупуват стоки и/или услуги от предприятия, вписани в Регистъра на социалните предприятия.

В рамките на Европейския форум е предвиден специален панел за срещи между представителите на регистрирани социални предприятия и конвенционалния бизнес. Този панел дава възможност да се възползвате и директно да се запознаете със стоките и услугите, предлагани от социалните предприятия, да осъществите бизнес контакти и да изградите бъдещи партньорства и сътрудничества.

Срещата ще обогати и развие провежданите политики в областта на корпоративна социална отговорност и отговорно бизнес поведение, като ще представи нови идеи и възможности за обмяна на добри практики и ще спомогне за планомерното адаптиране на бизнеса към динамиката на европейското законодателство и световните стандарти.

Вписаните в Регистъра социални предприятия създават продукти и услуги с кауза. Всеки продукт е обвързан с конкретна човешка съдба, идея, развитие. Със закупуването на продукти и услуги с марката „Продукт на социално предприятие“ се дава възможност за развитие, промяна на нагласите на хората и включване в усилията за намаляване на рисковете от социално изключване.

Във връзка с гореизложеното Ви каним да посетите Десетия Европейски форум на субектите на социалната и солидарна икономика и да дадете шанс на социалната и професионална интеграция на хората от уязвимите групи, заети в социалните предприятия и на развитието на социалната икономика в България.

За допълнителни въпроси и уточнения, свързани със заявяване на Вашето участие, можете да се обръщате към Елена Каменова, главен експерт в отдел „Социална икономика и социална отговорност“ в дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“, тел. за връзка: 02/8119 507, e-mail: Elena.Kamenova@mlsp.government.bg.