Назад

Инспекцията по труда активизира контролната си дейност в селското стопанство


Със затоплянето на времето и свързаното с това активизиране на земеделския сезон Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) традиционно засилва проверките в селското стопанство, с акцент върху законосъобразното възникване на трудовите правоотношения. За първите четири месеца на 2022 г. контролните органи на Инспекцията по труда са извършили 840 проверки в икономическа дейност „Растениевъдство и животновъдство“, при които са констатирани 3428 бр. нарушения. Случаите на наети без трудов договор са 27. Законосъобразното наемане на работната сила е от полза както за работещите, които не губят трудови и осигурителни права, така и за работодателите, тъй като за тях няма риск да бъдат санкционирани за използване на недеклариран труд, както и да загубят заради това правото на участие в обществени поръчки за три години.

С цел да подпомогне работодателите в селското стопанство в усилията им да прилагат в най-пълна степен трудовото законодателство, експерти на Инспекцията по труда се включиха в семинар на тема „Спазване на трудовото законодателство, в т.ч. осигуряване на здраве и безопасност при работа за работещите в земеделието“, организиран от Националната служба за съвети в земеделието. Запис на семинара е публикуван в YouTube канала на Службата https://www.youtube.com/watch?v=tWDpVi_v9rg&t=7s

Предвид спецификата на работата в растениевъдството, която налага наемане на много хора за кратко време, в Кодекса на труда е дадена възможност това да се случва и чрез специален вид трудови договори - за краткотрайна сезонна селскостопанска работа с продължителност от един ден (чл. 114а от Кодекса на труда). Т.нар. еднодневни договори могат да бъдат използвани за наемане на работници за обработка на насажденията и прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят, лавандула и тютюн. Наетите с този вид договор запазват правото си на социално подпомагане и обезщетения. Облекчения са предвидени и за земеделските стопани и тютюнопроизводителите, които нямат задължение да регистрират еднодневните договори в Националната агенция за приходите, да оформят трудови книжки и др.

На разположение на земеделските стопани е и специален софтуер, който позволява образците на еднодневни трудови договори да бъдат заявявани онлайн, по всяко време, дори в извънработното за администрацията. Помощник-инспектори, наети по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, могат да представят работата на системата. В сайта на ИА „Главна инспекция по труда“, в рубриката „За работодатели и работещи“, подрубрика  „Трудови договори по чл. 114а от КТ“ може да бъде намерена повече информация за еднодневните договори и предоставянето на образци https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/list/401 От началото на годината до момента са предоставени над 60 000 образци на този вид договори.

За осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд земеделските стопани могат да използват и онлайн инструмента за интерактивна оценка на риска в сектор „Селско стопанство“, също разработен от Инспекцията по труда по проект „Превенция за безопасност и здраве при работа“. Той е свободно достъпен, само срещу регистрация, и освен за оценка на риска, може да се използва за обучения и инструктажи http://projects.gli.government.bg/index.php?mod=content&show=17