Назад

Европейски зелен пакт: прекратяване на разхитителното опаковане, увеличаване на повторната употреба и рециклирането, сертифициране на поглъщането на въглерод


Европейската комисия предлага нови правила за целия ЕС относно опаковките, за да се пребори с този постоянно растящ източник на отпадъци и с объркването на потребителите. Средно, всеки европеец генерира годишно почти 180 kg отпадъци от опаковки и без предприемане на действия, до 2030 г. отпадъците от опаковки в ЕС ще се увеличат допълнително с 19 %, а отпадъците от пластмасови опаковки даже с 46 %.

Новите правила имат за цел да спрат тази тенденция. Те ще осигурят на потребителите възможности за опаковки за многократна употреба, ще премахнат излишното опаковане, ще ограничат прекомерното опаковане и ще осигурят ясни етикети в помощ на правилното рециклиране. За промишлеността те ще създадат нови възможности за стопанска дейност, особено за малките дружества, ще намалят необходимостта от първични материали, като увеличат капацитета на Европа за рециклиране и като направят Европа по-малко зависима от първични ресурси и външни доставчици.

Комисията също така внася яснота за потребителите и промишлеността по отношение на пластмасите на биологична основа и компостируемите и биоразградимите пластмаси, като определя за кои приложения такива пластмаси са наистина полезни за околната среда и как те следва да бъдат проектирани, обезвреждани и рециклирани. Предложенията са основни градивни елементи на плана за действие за кръгова икономика на Европейския зелен пакт и неговата цел за превръщане в норма на устойчивите продукти. Те също така отговарят на конкретни искания на европейците, изразени по време на Конференцията за бъдещето на Европа. 

Европейската комисия прие също и предложение за първата доброволна рамка на равнище ЕС за надеждно сертифициране на висококачествените поглъщания на въглерод. Предложението ще стимулира иновативните технологии за поглъщане на въглерод и устойчивите решения за улавяне на въглерод и ще допринесе за постигането на целите на ЕС в областта на климата, опазването на околната среда и нулевото замърсяване. Предложеният регламент ще подобри значително капацитета на ЕС за количествено определяне, наблюдение и проверка на поглъщанията на въглерод. Подобрената прозрачност ще гарантира доверието на заинтересованите страни и промишлеността и ще спомогне да се избегнат заблуждаващите твърдения за екологосъобразност.

Тези предложения са основни градивни елементи на плана за действие относно кръговата икономика и са от съществено значение за целта на ЕС да се превърне в първия в света неутрален по отношение на климата континент до 2050 г. 

За повече информация:

Съобщение за медиите относно прекратяване на разхитителното опаковане, увеличаване на повторната употреба и рециклирането

Съобщение за медиите относно рамка за сертифицирането на поглъщането на въглерод

Въпроси и отговори относно опаковките и отпадъците от опаковки

Въпроси и отговори относно пластмасите на биологична основа

Въпроси и отговори относно сертифицирането на поглъщането на въглерод

Информационен документ относно опаковките и пластмасите на биологична основа

Информационен документ относно сертифицирането на поглъщането на въглерод