Назад

МФ очаква превишение на приходите над разходите по консолидираната фискална програма в размер на 570 млн. лв. към края на май 2022 г.


На база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към май 2022 г. да бъде положително в размер на 570 млн. лв. (0,4 % от прогнозния БВП). За сравнение, за същия период на 2021 г. бе отчетен дефицит в размер на 140,6 млн. лева.

Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки:

Приходите, помощите и даренията по КФП към май 2022 г. се очаква да бъдат в размер на 22 755 млн. лв. (39,7 % от годишния разчет) и нарастват с 2 280 млн. лв. (11,1 %) спрямо отчетените за същия период на 2021 година. Данъчните и неданъчните постъпления по КФП нарастват номинално спрямо май 2021 г. с 2 259 млн. лв., докато постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са близко до отчетените за същия период на предходната година.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към май 2022 г. са в размер на 22 185 млн. лв. (35,1 % от годишния разчет). За сравнение, разходите по КФП към май 2021 г. бяха в размер на 20 616,2 млн. лева.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена  към 31.05.2022 г. от централния бюджет, възлиза на 672 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет към май 2022 г. ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец юни 2022 година.