Брой 67 (1825), 05-04-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

Публикувана е пролетната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите


Публикувана е пролетната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите за периода 2019-2022 г.

Пролетната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите отчита актуални към момента на нейното изготвяне допускания за международната среда по отношение на външното търсене и цените. В сравнение с есенната прогноза, през 2019 г. растежът на световната и европейската икономика е значително по-нисък. По-ниски са очакванията и в следващите години от прогнозния период 2020–2022 г. Допусканията за външната среда показват леко подобрение през 2020 г. в сравнение с 2019 г. В следващите две години темпът на растеж на световната икономика ще се запази без промяна, докато икономиката на ЕС ще нараства със забавени темпове.  
 
През 2018 г. реалният растеж на брутния вътрешен продукт на България бе 3.1%. По-ниският растеж се дължеше на слабото представяне на износа. В същото време, вътрешното търсене отчете повисоко нарастване от очакваното, движено основно от частното потребление. През 2019 г. се прогнозира реален растеж на БВП от 3.4%, като публичните инвестиции и износът ще имат основен принос за ускорението. Частното потребление ще продължи да отчита устойчиво развитие, но темпът ще се забави в сравнение с предходната година.  
 
През 2018 г. броят на заетите отбеляза леко понижение от 0.1%, дължащо се на намалението на заетите в селското стопанство. За 2019 г. растежът на заетостта се оценява на 0.4%, като броят на заетите в индустрията и услугите се очаква да се повиши, но с по-нисък темп спрямо предходната година. Коефициентът на безработица ще се понижи до 4.6%, което ще бъде съпроводено и с повишение на участието на трудоспособното население в работната сила. През 2019 г. възходящата динамиката на заплащането на труда до 7.8% ще се дължи както на обществения, така и на частния сектор в икономиката.  
 
Средногодишната инфлация за 2018 г. бе 2.6%. Като се имат предвид допусканията за очакваната динамика на международните цени на суровините през 2019 г., натискът за нарастването на производствените и потребителските цени през 2019 г. е доста по-малък в сравнение с есента на 2018 г. За 2019 г. средногодишната инфлация се прогнозира да бъде 1.8%. 
 
Основните рискове пред реализиране на прогнозата са свързани с развитието на външната среда. Те се изразяват в нестабилна геополитическа обстановка, увеличен брой протекционистични мерки в търговията и по-силно от очакваното забавяне на икономическата активност в ЕС и трети страни, които са важни търговски партньори на България. Реализацията на тези рискове би се отразила негативно на износа и влошаване на положителния  баланс по текущата сметка. Също така, под влияние на външната среда, евентуално увеличение на несигурността сред икономическите агенти в страната би довело до отлагане на покупки и инвестиции. 
 
Документа можете да видите  тук.
 
 
НОВИНИ ОТ БТПП
Международна конференция в София за сътрудничество в опазването на морската околна среда
С фокус върху река Дунав и Черно море Още
БТПП участва в Европейски форум за миграцията
Регионалното управление на миграцията и бъдещето на европейската миграционна политика Още
Семинар на Клъстер „Подемна техника“
Свързан с насърчаване на експорта към страни от Северна и Южна Америка Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Презентация във Враца „Какво е киберсигурност и как да се предпазим в Интернет“
С участието на представители на местната власт и бизнеса Още
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
КЗЛД изрази становище относно сроковете за съхранение на лични данни на участници в процедури по набиране и подбор на персонал
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Публикувана е пролетната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите
За периода 2019-2022 г. с отчитане на международната среда по отношение на външното търсене и цените Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Стартира Единната национална електронна уеб-базирана платформа Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“
На разположение е на всички възложители, изпълнители на обществени поръчки и други крайни потребители Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Лично пенсионно осигуряване: европейска алтернатива предлага по-голям избор
Общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване ще позволи на хората да продължат да спестяват в същата схема, дори ако се преместят в друга страна от ЕС Още