Назад

Финална партньорска среща по проект REFRAME: „Рамкова стратегия за кръгова икономика за устойчиви МСП”


Приключи 4-та, финална партньорска среща на проект CirculaR Economy strategy FRAMEwork for sustainable SMEs - REFRAME, която се проведе в Атина, Гърция. В срещата участваха експерти от Търговско-промишлена палата - Враца.

Отчетено бе успешното финализиране на проекта, финансиран по програма Еразъм+. Разработените учебни материали по темата кръгова икономика позволяват на целевите групи да придобият уменията и знанията, необходими за прилагане на принципите и стратегията за изпълнение на кръговата икономика в тяхната работна среда - https://bit.ly/3ftEPXF

Партньорската среща приключи с посещение на Технологичния и културен парк на Лаврион. В района на парка се намират постоянно:

- компании, занимаващи се с производство, разработване и внедряване на иновативни идеи, продукти и услуги в областта на съвременните технологии.

- лаборатории на NTUA, които се занимават с популяризиране на произведеното в NTUA ноу-хау и прехвърлянето му от университета към бизнеса и обществото.

- образователни институции, като Центъра за екологично образование Lavreotiki и Индустриалния професионален образователен музей.

Освен това, се провеждат и организират периодични издания, научни, изследователски и образователни дейности като конференции, семинари и работни срещи, изложби и различни културни събития и дейности.