Назад

КЗК следи пазарите на твърди горива в страната


Във връзка с наблюдаваното покачване на цените на твърди горива през последните две години и нуждата от намеса на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) с оглед правомощията си, КЗК информира обществеността, че извършва проучване на всички данни и фактори, обуславящи наблюдавания ръст на цените в сектора.

Повишаване на цените на твърди горива – пелети и дърва за огрев, в действителност се наблюдава преди началото на всеки отоплителен сезон. Ръстът на цените би могъл да представлява нарушение на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) само ако не се дължи на пазарните процеси, а е резултат от съгласувано или координирано поведение на пазарните участници или на антиконкурентни практики на предприятие с господстващо или монополно положение. В този смисъл, дори цената да е висока и спекулативна, то нарушение на ЗЗК би било налице единствено в горепосочените случаи.

В рамките на своите правомощия, Комисията следи пазара на твърди горива за наличие на антиконкурентно поведение от страна на стопанските субекти с оглед социалната значимост на сектора. Предвид това, както и съгласно получен към края на 2021 г. сигнал, бе извършено предварително проучване във връзка със съмнения за изкуствено създаване на дефицит и покачване на цените на пелети за отопление през есента на 2021 г. в сравнение с цените през 2020 г., Комисията изиска значителен обем информация както от Изпълнителната агенция по горите (ИАГ), така и от редица търговци и производители на пелети за периода от началото на 2020 г. до края на 2021 г.

В рамките на предварителното проучване се установиха редица обстоятелства, които свидетелстват за намалено предлагане на пелети и наличие на обективни причини за повишаване на тяхната цена в страната през есента на 2021 г., в сравнение със същия период на предходната година. Най-общо тези фактори се изразяват в намалено предлагане на дървесина, увеличаване на разходите за производство на пелети, в т.ч. цената на електрическата енергия за стопански нужди, износ на значителна част от произведената продукция и не на последно място сезоннност на търсенето, предлагането и потреблението на пелети и дърва за огрев.

От получените данни се установи, че пелетите и дървата за огрев са сезонни стоки, чието търсене се предопределя от потреблението и нараства с наближаване на отоплителния сезон. Освен това, съгласно полученото от Изпълнителна агенция по горите становище, за периода от 2018 г. до 2020 г. се наблюдава тенденция на значителен спад на общото количество добита дървесина от около 17%. Месечните данни в справките за транспортирана дървесина от временен склад с първични превозни билети към 31.08.2022 г. на ИАГ свидетелстват, че за първите четири месеца на 2021 г. добитите и транспортирани количества са близки по стойности спрямо същия период на предходната година, като от м. май 2021 г. се наблюдава ежемесечен незначителен ръст за сходен период от 2020 г., които от своя страна са недостатъчни за компенсиране на натрупания по-нисък добив за предходните години.

От друга страна, съгласно Справките на ИАГ, до м. август 2022 г. се наблюдава 20% ръст в количеството добита дървесина спрямо същия период на 2021 г. Този ръст би следвало да компенсира установения недостиг на добита дървесина, а от там и предлагането на пазара. Този ефект би следвало да се отрази както на предлагането на количествата дърва за огрев, така и при производството на пелети, т.к. дървесният материал е основна суровина за тяхното производство.

С оглед гореизложеното и предвид високия обществен интерес, Комисията ще продължи да извършва мониторинг на пазара на твърди горива, отчитайки всички външни и вътрешни фактори, оказващи влияние върху пазара в страната и при изпълнение на своите функции, които са изчерпателно предвидени в ЗЗК. Предвид това следва отново да се напомни, че КЗК  няма правомощия за ценово регулиране, нито в нейната компетентност попада разследване на „спекула“ и защита на потребителите.

Комисията обръща внимание, че разгласяването в публичното пространство на сигналите, с които КЗК е сезирана, възпрепятства ефективното упражняване на правомощията й за разкриване на тайни споразумения, които ограничават конкуренцията. За оказване на съдействие в борбата срещу антиконкурентните практики на пазарите на твърди горива, Комисията насърчава всеки, който разполага с информация и/или доказателства за евентуално антиконкурентно поведение на пазарните участници, да предостави същите на електронен адрес delovodstvo@cpc.bg или на адрес: гр. София, бул. Витоша № 18.