Назад

НСИ: През септември бизнес климатът се подобрява


През септември общият показател на бизнес климата се увеличава с 0.8 пункта в сравнение с предходния месец, като повишение на показателя се наблюдава в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите. Това сочат публикуваните данни на Националния статистически институт.

Остават проблемите с работната ръка и икономическата несигурност, а прогнозите за цените отново са за повишение и през следващите три месеца.

Промишленост. Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" нараства с 0.5 пункта главно поради благоприятните оценки на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Същевременно обаче настоящата производствена активност се оценява като резервирана, като и прогнозите за дейността през следващите три месеца се влошават.

Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила остават основните фактори, затрудняващи дейността на предприятията, като през последния месец се отчита засилване на отрицателното им въздействие.

Очакванията на мениджърите относно продажните цени в промишлеността през следващите три месеца са в посока на увеличение.

Строителство. През септември съставният показател "бизнес климат в строителството" се понижава с 1.1 пункта в резултат на песимистичните очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.

По-умерени са и прогнозите им за строителната активност през следващите три месеца, като анкетата отчита и увеличение на броя на клиентите със закъснения в плащанията.

Най-сериозните проблеми за развитието на бизнеса в сектора продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда, цените на материалите и недостига на работна сила.

По отношение на продажните цени в строителството 42% от мениджърите предвиждат те да се увеличат през следващите три месеца.

Търговия на дребно. Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" се покачва с 2.6 пункта, което се дължи на подобрените оценки и по-благоприятните очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Мненията им относно обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца са също по-позитивни.

Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене остават основните пречки за дейността на предприятията, като в сравнение с август се наблюдава намаление на негативното им влияние.

За продажните цени 39.6% от търговците на дребно прогнозират те да се повишат през следващите три месеца.

Услуги. През септември съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" нараства с 1.6 пункта в резултат на оптимистичните оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. По отношение на търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като благоприятна, докато очакванията за следващите три месеца остават резервирани.

Най-сериозните затруднения за развитието на бизнеса продължават да са свързани с несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостига на работна сила.

Според анкетата делът на мениджърите, които очакват продажните цени в сектора на услугите да се увеличат през следващите три месеца, е 20.9%.