Брой 99 (859), 27-05-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Подобряват се възможностите за достъп на специализираните предприятия до участие в обществените поръчки


Правителството одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Направените промени ще подобрят възможностите за достъп на специализираните предприятия до участие в обществените поръчки, което кореспондира с последователното провеждане на политиката за подпомагане и стимулиране на предприятията на хора с увреждания. Същевременно текстовете се прецизират така, че да се преодолее недобросъвестното използване на предвидените облекчения и да се намалят рисковете от забавяне или неуспешно възлагане на поръчките.

Със законопроекта се отменя забраната възложителите да поставят изисквания за икономическо и финансово състояние, квалификация и технически възможности по отношение на специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания. По този начин се гарантира, че възлагането на поръчката ще се съобрази с капацитетните възможности на тези лица при запазване на конкуренцията между тях. Това ще доведе до преустановяване на практиката да се злоупотребява с регистрацията по Закона за интеграция на хората с увреждания, използвана от недобросъвестни лица с цел участие в поръчки, за чието изпълнение не разполагат с необходимия опит и капацитет.

Същевременно се предвижда поне 80 на сто от предмета на поръчката да се изпълнява от специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания със собствено производство или ресурс, или с подизпълнители, или с ресурсите на трети лица, които също трябва да са такива предприятия или кооперации.

Урежда се и възможността при възлагане на запазени поръчки да участват и други лица, извън кръга на специализираните предприятия. Целта е да се постигне бързина и ефективност в процеса на възлагане, тъй като се спестява време от прекратяване и повторно откриване на процедурата, в случай че не може да се възложи на специализирано предприятие.

Въвежда се гъвкав подход при разделянето на обособени позиции, което ще спомогне за по-лесно управление на изпълнението на поръчката, без да се възпрепятства участието на специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания, които при необходимост могат да се обединяват.

Със законопроекта се предлага също така Агенцията по обществени поръчки да премине към министъра на финансите. Това ще създаде предпоставки за провеждане на единна политика в областта на обществените поръчки чрез обединяване в общо ръководство на органите, отговорни за методология, мониторинг, централизирано възлагане, предварителен и последващ контрол. Ще се подобри финансовото и ресурсно обезпечаване на АОП, особено във връзка с предвиденото в новия закон разширяване на обхвата на предварителния контрол, осъществяван от агенцията. Ще се създадат по-благоприятни условия за реализиране на Националната стратегия за развитие на сектора обществени поръчки за периода 2014-2020 г., която е важно условие за изпълнението на Споразумението за партньорство.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП е против необоснованото повишаване на минималната работна заплата
По-висока минимална заплата, но срещу по-добра производителност Още
EEN при БТПП подписа споразумения за сътрудничество с организации, подкрепящи предприемачеството и иновациите
Целта е обединяване на усилията и съвместни инициативи с реален ефект за икономиката и бизнеса Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Посещение на европейския комисар по регионалната политика Корина Крецу в България, 28 – 29 май 2015г.
Конференция "Предизвикателствата на кохезионната политика в България 2014 – 2020 г." Още
Национален щанд на международната изложба за индустриални поддоставки, технологии и оборудване MIDEST, Париж
17 – 20 ноември 2015 г.; краен срок за документи: 19 юни Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Подобряват се възможностите за достъп на специализираните предприятия до участие в обществените поръчки
Правителството одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Ревизия на Лисабонската спогодба за закрила на наименованията за произход и географските указания
Въвежда гъвкавост в системата за международна регистрация на наименованията за произход и географските указания Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Европейската комисия одобри 2,4 милиарда евро за България по програмата за развитие на селските райони
Очаква се инвестиционно подпомагане да получат около 3 500 земеделски стопанства и около 120 дружества от сектора на горското стопанство Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Търг за изпълнение на проект за развитие на туризма в Хърватия
Краен срок за подаване на офертите: 25 август 2015 г. Още