Брой 167 (424), 28-08-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Промени в Закона за обществените поръчки - прозрачни процедури и възможност за участие на повече кандидати в тях


Министерският съвет одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Промените са част от обявените неотложни и стабилизационни мерки на правителството, насочени към бизнеса. Основната цел е процедурите по ЗОП да станат по-прозрачни и да се създаде възможност повече кандидати да участват в тях.

Целите, които правителството си поставя с промените в закона, могат да бъдат обобщени в седем групи. Първата включва радикалното намаляване на бюрократичната тежест върху кандидатите и участниците в процедурите за възлагане на обществени поръчки и избягване на ненужния формализъм. Втората група цели се отнася до насърчаването на малките, средните и новосъздадените предприятия и премахването на изкуствените административни бариери пред участието им в обществените поръчки. Акцентира се върху статута на подизпълнителя, гарантирането на неговите права и защитата на интересите му. На трето място е прецизирането на някои процедурни правила и изясняване на дефиниции, като целта е да се намали административната тежест върху бизнеса и на субективизма при оценяването. Четвъртата група цели са свързани с повишаването на капацитета на администрациите, прилагащи закона. Това ще се реализира чрез повишаване на правомощията и на отговорностите на Агенцията за обществени поръчки, както и чрез обезпечаване и гарантиране на професионалната специализирана експертиза, която е необходима на възложителите при подготовка на предложенията за оценката и на офертите. На пето място се акцентира върху установяването на контрол не само върху прилагането на закона, но и върху изпълнението на сключените на негово основание договори. Шеста цел на законопроекта е пълната публичност и прозрачност на дейностите по възлагане на обществени поръчки, както и по изпълнение и приключване на сключените договори. Седмата основна цел е закрилата на труда.

Всички разпоредби в законопроекта имат за цел намаляване на административната тежест и чрез прецизиране на процедурите – предлагане на конкуренция и шансове – за малките и средни предприятия, за бизнеса като цяло, за разкриване на нови работни места, за подобряване на ефективността и целесъобразността при използването на обществени средства.

НОВИНИ ОТ БТПП
Посланикът на Ливан посети БТПП
Археологическото наследство на страната ни се оценява като впечатляващо от посланик Фарес Еид Още
Бизнес форум „България – Китай – търговия и сътрудничество в областта на фармацевтичните и медицински изделия”
Събитието се организира от БТПП, Търговската камара за внос и износ на лекарства и здравни продукти и Посолството на Китайската Народна Република у нас Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Бизнес климатът през август запазва нивото си от предходния месец
По-оптимистични са оценките на строителните предприемачи Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от ЕЕN
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Насърчителна програма за посещение на Международното изложение за електроника TAITRONICS 2013, Тайпе
Възможност за безплатно хотелско настаняване до 4 нощувки в луксозни хотели в Тайпе Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Промени в Закона за обществените поръчки - прозрачни процедури и възможност за участие на повече кандидати в тях
Всички разпоредби в законопроекта имат за цел намаляване на административната тежест и чрез прецизиране на процедурите – предлагане на конкуренция и шансове за МСП Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Приет е планът за 2013 г. по Националната стратегия за демографско развитие
В него е включен интегриран набор от мерки на държавни институции, неправителствени и изследователски организации по петте приоритета на стратегията Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Българският институт за стандартизация започва разработването на национални приложения към 15 стандарта
Приложенията са към хармонизирани и европейски стандарти в областта на енергийната ефективност на сградите Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
МИЕ предлага проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия
Целта е привеждане на националното законодателство в съответствие с това на Европейския съюз Още