Назад

Правителството ограничи вноса на някои видове отпадъци


Правителството прие решение за ограничаване вноса на отпадъци с код 19 12 12. Отпадъци с този код са неопасни. В повечето случаи са получени при механично третиране на смесени битови отпадъци.

Решението на Министерския съвет има за цел осигуряване на капацитет в страната ни за изгаряне с оползотворяване на енергията на отпадъци с произход от бита, преминали през операция по механично третиране, генерирани в България, които не могат да се рециклират и същевременно следва максимално да се ограничи тяхното депониране с оглед изпълнение на целите за депониране на битови отпадъци, като се ограничи максимално въвеждането/вносът на такива отпадъци. Въвеждането/вносът ще се разрешава по изключение само в случаите, в които количествата генерирани в страната отпадъци не са достатъчни за капацитета на инсталациите с издадени комплексни разрешителни за изгаряне на отпадъци с оползотворяване на енергията. За въвеждането на ограничаването, ще се осигурява адекватна периодична информация и ще се изготвят доклади.