Назад

Предоставянето на услуги на „едно гише“ в общините се подобрява

Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика

В „Регионални профили: показатели за развитие“ Институтът за пазарна икономика (ИПИ) използва данни от българските общини за редица показатели, които получава след нарочно запитване по реда на Закона за достъп до обществена информация. В деветото издание на регионалните профили представяме и анализираме данните, отнасящи се за 2021 година.

Миналата седмица разгледахме развитието на електронното управление на местно ниво през последните години. Данните, които ИПИ събира, показват и самооценката на местните администрации за степента на готовност за работа на „едно гише“. Етапите са четири:

1. Базов етап – потребителят се налага да осъществява лични контакти с различни структури на администрацията;

2. Развиващ се етап – контактът се осъществява лично или по телефон и има предимно едно място за достъп, но се налагат и допълнителни контакти с други структури и звена;

3. Работещ етап – има едно място за достъп и потребителят може да се свърже с администрацията лично, по телефон или да получи информация чрез интернет;

4. Отличен етап – има едно място за контакт и всички случаи се решават там, а достъпът се осъществява посредством множество канали – лично, телефон, интернет.

 

ИПИ вече има дълга серия от данни, което позволява проследяването на предоставянето на административни услуги на „едно гише“. За последните пет години, подобно на електронното управление, има ясно положително развитие. Докато през 2017 г. първи етап има в 23 общини (9%), а четвърти – в 45 общини (17%), през 2021 г. първи етап е развит в 13 общини (5%), а четвърти – в 80 общини (30%). На графиката се вижда изместването към по-високите степени на развитие.

На областно ниво най-голям напредък през 2021 г. спрямо 2017 г. при предоставянето на услуги на „едно гише“ отбелязва столицата и общините в областите Смолян и Велико Търново, които успяват да повишат средния резултат на областта с над една цяла степен на развитие. През 2021 г. с най-висок резултат е столицата с достигнат четвърти етап, следвана от средния резултат в общините от областите Варна, Русе и Ловеч. На дъното на тази класация е представянето на общините в областите Габрово, Видин и Силистра.

Отделни общини в различни области успяват да постигнат забележителен напредък. Такива са Велико Търново, Лом, Луковит, Тутракан, Котел, Смолян, Елин Пелин и много други. Интерактивната карта позволява да се проследи етапа на предоставяне на административни услуги на „едно гише“ във всяка община за последните пет години.

 

|Интерактивна версия на картата|

Отново трябва да се спомене, че данните са на базата на самооценките на общините и в някои случаи вероятно има неточности - поради субективност и/или неразбиране на същността на темата, но натрупването на данни показва ясна положителна тенденция в последните години. Във всички случаи развитието и на електронното управление, и на предоставянето на административни услуги на „едно гише“ дава възможност за по-ефективни, бързи и евтини административни услуги.