Назад

Инспекцията по труда извърши 3666 проверки в селското стопанство


Контролните органи на Инспекцията по труда извършиха 3666 бр. проверки в сектор „Селско стопанство“ до 31 октомври 2023 г., когато приключва и активният земеделски сезон. Всяка година в дейността на Агенцията секторът подлежи на засилен контрол, тъй като е идентифициран като рисков както по отношение на използването на недеклариран труд, така и за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

При проверките са установени 13 549 бр. нарушения на трудовото законодателство. По-голямата част от тях засягат здравословните и безопасни условия на труд – 7866 бр. Нарушенията, касаещи изпълнението на трудовите правоотношения, са 5678 бр., от които 1048 бр. са свързани с възникването им, а 1099 бр.  – със заплащането на труда. Установените случаи на работа без трудов договор са 272 бр.

От началото на 2023 г. Инспекцията по труда е предоставила 252 206 бр. образци на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа.  Земеделските стопани, заявили образци на т.нар. еднодневни договори, са 1786. По култури най-много са заявените образци за обработка на насаждения и прибиране на реколтата от грозде, ягоди, череши, маслодайни рози, ябълки и други.

Инспекцията по труда използва повода да напомни, че при еднодневните договори работещите запазват възможността да получават социални помощи и обезщетения за безработица. Тези договори защитават правата както на работниците, които са осигурени за някои рискове, включително за трудова злополука, така и на работодателите, тъй като се предотвратява налагането на санкция за използването на недеклариран труд. Чрез еднодневните договори земеделските стопани могат да наемат законосъобразно работна ръка по облекчен ред, тъй като при използването им не се налага да регистрират сключването и прекратяването им в Националната агенция за приходите и да оформят трудови книжки.

Образците на договорите могат да се заявяват онлайн по всяко време през специално създадената от Инспекцията по труда система за предоставяне на образците. Тя е надградена по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Повече информация за еднодневните договори и предоставянето на образци е публикувана в сайта на ИА „Главна инспекция по труда“, в рубриката „За работодатели и работещи“, подрубрика  „Трудови договори по чл. 114а от КТ“ https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/list/401

С цел подпомагане на работодателите в селското стопанство в усилията им да прилагат в най-пълна степен трудовото законодателство, експерти на Инспекцията по труда се включиха и през 2023 г. в информационната кампания, организирана от Националната служба за съвети в земеделието.

Брошура еднодневни договори