Назад

Работната група за транспониране на директивата за минималните заплати проведе първото си заседание


Междуведомствената работна група към министъра на труда и социалната политика  за транспониране на Директивата за определяне на адекватни минимални заплати в Европейския съюз проведе първото си заседание. Основната ѝ цел е до 30 септември 2024 г. да разработи предложение за проект за промени на Кодекса на труда, с които в българското законодателство ще бъдат въведени промени съобразно европейската директива и националните социално-икономически условия. При необходимост ще бъдат разработени проекти за промени и в други нормативни актове.

В работната група участват представители на национално представителните организации на работодателите  - Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Съюза за стопанска инициатива, и на синдикатите – КНСБ и КТ „Подкрепа“. В състава ѝ влизат още експерти от Министерството на труда и социалната политика, Министерството на финансите, Националния осигурителен институт, Националния статистически институт, Министерския съвет, Института за анализи и прогнози, Националния институт за помирение и арбитраж и Главната инспекция по труда. При необходимост съставът на работната група може да бъде разширен с участието на национални и европейски експерти.

За транспонирането на директивата ще се сформират две подгрупи – по въпросите, свързани с минималните заплати и по въпросите, касаещи колективното трудово договаряне. От страна на БТПП в тях съответно ще участват Боряна Абаджиева – гл. експерт „Икономически анализи и политика“, и Виктория Славчева, гл. експерт „Юридическа дирекция“.

„За Министерството на труда и социалната политика е изключително важно не само да бъде създаден прозрачен и ясен механизъм за определяне на минималната работна заплата, но и механизъм за нейното актуализиране. Вярвам, че в рамките на тази работна група ще успеем заедно да намерим баланс и да създадем механизъм, който да отчете социалните, но и икономическите реалности в страната“, каза министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова при откриването на първото заседание на групата.

Тя подчерта, че значението на минималната работна заплата за стотици хиляди български работници и служители и техните семейства, за бизнеса и като цяло за обществото е ключово – както от социална, така и от икономическа гледна точка. „Прилагането на Директивата не само ще подобри адекватността на минималната работна заплата, но и ще помогне за намаляване на неравенствата в ЕС“, каза министър Шалапатова.  Тя припомни, че сред принципите на Европейския стълб на социалните права е да се осигуряват работни заплати, които удовлетворяват потребностите на работника и неговото семейство в контекста на националните икономически и социални условия, като същевременно се запази достъпът до заетост и стимулите за търсене на работа.

Като съществен елемент от директивата министърът  посочи прегледа на колективното трудово договаряне в страната и разработването на план за действие за неговото разширяване.