Назад

Ветрове на промяната: Възобновяема енергия в морските пространства за по-сигурна и устойчива Централна и Източна Европа


Вятърната енергия в морските пространства на Централна и Източна Европа (ЦИЕ) ще се превърне в крайъгълен камък за ускоряване на процеса на извеждане на въглищата от енергийната система, за подобряване на енергийната и климатичната сигурност и за декарбонизацията на промишлеността. Европейският енергиен сектор следва да бъде приведен в съответствие с дългосрочните цели за въглеродна неутралност, но не за сметка на устойчивостта и конкурентоспособността на икономиката. Офшорната вятърна енергия се откроява като надеждна алтернатива на енергийните доставки, основани на изкопаеми горива, в страните с достъп до морето, които също така се ползват с финансовата и институционална подкрепа на Европейския съюз. Разгръщането на офшорната вятърна енергия носи огромни технически, икономически, социални и екологични ползи, което я прави привлекателна инвестиционна алтернатива за региона на ЦИЕ.

В наскоро публикувания доклад на Центъра за изследване на демокрацията се прави преглед на потенциала и напредъка в развитието на офшорната вятърна енергия в Полша, Румъния, България и Хърватия, като се набелязват и основни насоки за преодоляването на управленските и техническите пречки пред разгръщането му. 

Автори: Д-р Мария Трифонова,  Mihnea Catuti, д-р Хервое Микулчич

Линк към доклада на англ. ез.