Назад

Интелектуална собственост: нови правила ще направят закрилата на промишлените дизайни по-бърза, по-евтина и по-предвидима


Европейската комисия представя преразгледани правила, които ще направят закрилата на промишлените дизайни в целия ЕС по-евтина, по-бърза и по-предвидима. Промишленият дизайн представлява външният вид на продукта, който се характеризира със своите линии, контури или форма. Предложенията за преразгледан регламент и преработена директива относно промишлените дизайни модернизират съществуващата рамка за промишления дизайн на Общността и паралелните национални режими за промишлен дизайн, създадени и хармонизирани преди 20 години. Преразгледаните правила ще спомогнат за по-нататъшното подобряване на условията за иновации за предприятията. В същото време правилата въвеждат и по-балансиран подход към закрилата на промишления дизайн. Това гарантира, че промишлените дизайни могат да бъдат възпроизвеждани за резервни части, като по този начин на потребителите се предоставя по-голям избор при поправката на съставни продукти, като например автомобили.

Двете предложения ще:

  • опростят и рационализират процедурата за регистрация на промишлен дизайн в целия ЕС: чрез улесняване на изобразяването на промишлените дизайни в заявка за регистрация (например чрез подаване на видеофайлове) или комбиниране на повече от един промишлен дизайн в една заявка, както и чрез намаляване на таксите, които трябва да се плащат за първите десет години на закрила, новите правила ще направят закрилата на регистрираните промишлени дизайни на Общността по-достъпна, ефикасна и финансово изгодна, по-специално за отделните автори на дизайн и за МСП;
  • хармонизират процедурите и ще осигурят взаимно допълване с националните системи на промишлените дизайни: новата рамка има за цел да осигури по-голяма допълняемост между правилата на равнището на ЕС и националните правила за закрила на промишлените дизайни, например по отношение на изискванията за регистриране на дизайните или опростяване на правилата за обявяване на недействителност на регистрирани дизайни. Това ще спомогне за създаването на еднакви условия на конкуренция за предприятията в цяла Европа;
  • позволят възпроизвеждането на оригинални промишлени дизайни за целите на поправката на съставни продукти: с въвеждането на общоевропейска „клауза за поправка“ в Директивата за промишления дизайн новите правила ще спомогнат за отварянето и увеличаването на конкуренцията на пазара на резервни части. Това е особено важно в сектора за поправка на автомобили, където следва да стане възможно от правна гледна точка във всички държави от ЕС да се възпроизведат идентични „задължително съответстващи“ резервни части на каросерията на автомобила, за да се възстанови първоначалният му вид. Предложената „клауза за поправка“ следва да има незабавно правно действие само за бъдещи промишлени дизайни, докато тези, които вече са получили закрила, следва да останат обхванати за преходен период от десет години. 

Контекст

Новите предложения следват Плана за действие в областта на интелектуалната собственост, приет през ноември 2020 г., в който Комисията обяви, че след успешната реформа на законодателството на ЕС в областта на марките, ще преразгледа и законодателството на ЕС в областта на закрилата на промишлените дизайните. Необходимостта от тях се обосновава от резултатите от цялостната оценка на системите за закрила на промишлените дизайни в ЕС, която показа, че макар като цяло те да функционират добре, са налице недостатъци, които трябва да бъдат отстранени. Освен това предложенията са резултат от призивите на заинтересованите страни, Съвета и Европейския парламент, в които се отправя искане към Комисията за модернизиране и по-нататъшно хармонизиране на законодателството относно промишлените дизайни в ЕС.   

Следващи стъпки

Двете предложения ще бъдат предадени на Европейския парламент и на Съвета за приемане съгласно обикновената законодателна процедура.

След като предложенията бъдат приети, държавите — членки на ЕС, ще трябва да транспонират новите правила на директивата в националното си законодателство в срок от две години. Що се отнася до регламента, повечето изменения на Регламента относно промишления дизайн на Общността ще започнат да се прилагат скоро (3 месеца) след влизането му в сила, докато останалите ще се прилагат едва след влизането в сила на необходимите делегирани актове и актове за изпълнение (18 месеца след влизането в сила).