Назад

Решение на специализираната група на СТО срещу ограниченията на Индонезия върху износа на суровини


ЕС приветства ясното решение на Световната търговска организация (СТО), което потвърждава, че забраната на Индонезия за износ и изискването за преработка на национално равнище на никелова руда нарушават правилата на СТО. На 30 ноември беше оповестен докладът на специализираната група на СТО.

Специализираната група на СТО потвърди всички аргументи на ЕС срещу Индонезия. На първо място тя констатира, че забраната на Индонезия за износ и изискването за преработка на национално равнище на никеловата руда, която се използва в производството на неръждаема стомана, са несъвместими със забраната на СТО за забрани и ограничения върху износа, съдържаща се в член XI, параграф 1 от ГАТТ (1994).

Освен това специализираната група потвърди, че индонезийските мерки не попадат в обхвата на освобождаването от забрани или ограничения, прилагани временно за предотвратяване или облекчаване на критичния недостиг на продукти от съществено значение за Индонезия, както е предвидено в член XI, параграф 2, буква а) от ГАТТ (1994). Специализираната група също така установи, че мерките не са обосновани от изключението за мерките, необходими за осигуряване на съответствие със съответните законови и подзаконови разпоредби, посочени в член XX, буква г) от ГАТТ (1994).

Контекст

Индонезия отдавна прилага различни ограничения по отношение на износа на никелова руда. Пълна забрана на износа на никелова руда е въведена от януари 2020 г., а изискването за преработка на национално равнище на никелова руда е задължило предприятията да преработват или пречистват суровините в Индонезия преди износа.

Тези мерки неоснователно и неправомерно ограничават достъпа на ЕС до суровини, необходими за производството на неръждаема стомана, и изкривяват цените на рудите на световния пазар.

ЕС се свърза с Индонезия, за да се опита да разреши спора, преди да поиска консултации в СТО през ноември 2019 г. Тъй като те не доведоха до уреждането на спора, през януари 2021 г. ЕС поиска създаването на специализирана група.

За повече информация

Доклад на специализираната група на СТО

Пълни данни относно случая и документи на СТО

Кратко представяне на механизмите за уреждане на спорове

Търговски отношения между ЕС и Индонезия