Брой 121 (1879), 27-06-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

Одобрени са правилата за организацията и контрола по изпълнението на Националната рамка за инвестиции 2021 - 2030 г.


Икономическите оператори ще имат право да участват в търгове за безплатно разпределение на квоти за емисии парникови газове в периода 2021 - 2030 г. съгласно чл. 10в от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (Директива 2003/87/ЕО), изменен с Директива (ЕС) 2018/410 на Европейския Парламент и на Съвета от 14 март 2018 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел засилване на разходоефективните намаления на емисии и на нисковъглеродните инвестиции, и на Решение (ЕС) 2015/1814. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание, с което се одобрява проектът на правила за организацията и контрола по изпълнение на Националната рамка за инвестиции за периода 2021 - 2030 г. Проектът ще бъде публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на енергетиката.

До състезателна процедура за безплатно разпределение на квоти ще се допускат проекти, които отговарят на следните условия:

  • Инвестициите допринасят за намаляване на емисиите парникови газове по икономически ефективен начин;
  • Инвестициите са съвместими със законодателството на ЕС и не изкривяват конкуренцията;
  • Реализацията на проекта трябва да е започнала не по-рано от 1 януари 2021 г.
  • Инвестициите са допълнителни спрямо онези, които операторите извършват според други изисквания на законодателството на ЕС;
  • Инвестициите не водят до нарастване на мощностите за производство на електрическа енергия.

Директива (ЕС) 2018/410 има за цел постигането на преход към нисковъглеродна икономика в дългосрочен план и изграждане на устойчив Енергиен съюз с визия за политиките по климата. В основата й е заложена задължителна цел за намаляване на общото количество емисии парникови газове в ЕС до 2030 г. с най-малко 40% спрямо нивата от 1990 г.

Новият механизъм за безплатно разпределяне на квоти има за цел модернизация, диверсификация и устойчива трансформация на енергийния сектор. Всяка държава-членка, която възнамерява да използва този механизъм, следва до 30 юни 2019 г. да публикува за обществено обсъждане подробни правила за провеждане на тръжните процедури за разпределение на квотите.

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с новоназначения български посланик в Индонезия
Обсъдиха се двустранните икономически отношения между България и Индонезия Още
Представиха новия инвестиционен план за Европа „#InvestEU“
Инициатива на Съвета по иновации при БТПП Още
Стартира обучителната програма за българските мениджъри и специалисти в град Фучжоу, Китай
Домакин е Центърът за обучение за чуждестранно икономическо сътрудничество на провинция Фуцзян Още
ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ
"Koкa-Кола Юрпиън Партнерс Сървисис България" получи сертификат за инвестиция клас А
За проекта "Разширяване на център за съвместни услуги", който ще се реализира във Варна. Още
Одобрени са правилата за организацията и контрола по изпълнението на Националната рамка за инвестиции 2021 - 2030 г.
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Одобрен е проект на ЗИД на Закона за мерките срещу изпирането на пари
В националното законодателство ще бъдат въведени изисквания на европейска директива Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Правителството взе решение за одобряване и подписване на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада и Европейския съюз и неговите държави-членки
Меморандум за провеждане на подготвителния етап за създаване на Международен институт за устойчиви технологии в Югоизточна Европа
За изграждане на уникално за региона високотехнологично съоръжение за туморна терапия... Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Седмица на бенефициентите на фонд „Научни изследвания”
От 1 до 5 юли в София Още