Назад

Износът расте в почти цялата страна през 2022 г.


Автор: Адриан Николов, Институт за пазарна икономика 

През 2022 г. общото оживление на регионалните икономики след ковид пандемията намира отражение и в значително нарастване на износа. И по този показател малки общини със силна преработваща промишленост се класират на челните места, но значителен ръст има и в някои големи градове – най-отчетливо в столицата и в Русе.

През 2021 г. най-високите приходи от износ регистрират нефинансовите предприятия в София  – 61,8 милиарда лева, следвани от тези в Пловдив (6,3 милиарда лева), а на трето място  тази година излиза Русе (4,6 милиарда лева), която задминава Варна (4,1 милиарда лева). Челната петица се допълва от Бургас (3,5 милиарда лева). С над 1 милиард лева износ са вече 21 общини в цялата страна в сравнение с 14 през предишната година, като в това число влизат все повече малки индустриални общини.   В 66 общини обемът на износа е под 10 милиона лева.

Общините, където износът е с най-значима роля в местната икономика са най-често тези със силно развита преработващата промишленост. През 2022 г. най-висок остава износът на човек от населението в Девня – 207 хиляди лева на човек от населението, с почти двоен ръст спрямо предходната година.  Челната петицата се допълва от Божурище (97,4 хиляди лева на човек), Марица (73,4 хиляди лева на човек) и Раковски (58 хиляди лева на човек). Сред големите общини най-висок износ имат столицата (48,4 хиляди лева на човек), Русе (33,1 хиляди лева на човек) и Благоевград (31 хиляди лева на човек).

В относителен план, през 2022 г. най-голям е делът на приходите от износ в общите приходи на нефинансовите предприятия в  Ботевград (69%), Петрич (68%) Летница (67%), Куклен (65%), Руен (64%). Висок дял се отчита най-вече в сравнително малки общини, доминирани от преработващата промишленост, където няколко големи местни предприятия допринасят за значителна част от износа. В повечето общини – 118 – делът на експорта е под 20% от общите приходи на фирмите. Същевременно, в общините с голямо население, и особено в областните центрове, както и в средищата за висше образование, очаквано делът на услугите, насочени към вътрешното търсене е по-голям. В столицата например делът на износа е 26%, в Пловдив –  23%, а във Варна – едва 18%.

Почти всички общини отчитат ръст на износа , сравним с общото възстановяване на икономиката през 2022 г. Спадове има в 38 общини, като най-значителен ръст отчитат по-малки общини –  в Брацигово ръстът е цели 567%, в Белослав – 244%, в Раковски – 232%. Значително повишение на годишна база – близо 46% – е отчетен и в Столична община, а сред областните градове най-голям ръст се наблюдава в Русе – 74%