Назад

Консултационен документ по проект на Закон за веригата на доставки на земеделски продукти и храни (нов)


Министерството на земеделието и храните организира обществена консултация по концепция на проект на Закон за веригата на доставки на земеделски продукти и храни.

Чрез обществената консултация се канят всички заинтересовани страни да дадат предложения и коментари по концепцията на Закон за веригата на доставки на земеделски продукти и храни, която има за цел да представи основните направления на бъдещите нормативни предложения за уреждане на обществените отношения във веригата на доставки на първични земеделски продукти и храни.

Веригата на доставки на първични земеделски продукти и храни свързва три важни сектора на икономиката: земеделието, хранителната промишленост и търговията. Нейната основна задача е да задоволи потребностите на населението, като осигури достатъчно висококачествени и безопасни храни, не само като количество, но и по отношение на техния асортимент и качество.

Предвижда се създаването на специална правна уредба на договорите за изкупуване на земеделски продукти. Основната част от добавената стойност по веригата за доставки на храни отива при търговците и преработвателите и много малка част остава за земеделските производители. Земеделските производители, като звеното с най-слаби преговорни позиции във веригата на доставки, се нуждаят от специална защита при сключването и изпълнението на договорите за изкупуване. За нейното постигане се предвижда въвеждане на минимални срокове на действие на договорите за изкупуване на първични земеделски продукти, които отчитат продължителността на производствения цикъл в земеделието, забрана на определени договорни клаузи в договорите за изкупуване, както и срокове за плащане на цената, които са насочени към осигуряване на по-справедливо разпределение на добавената стойност за първичните производители във веригата на доставки. Уредените правила за изпълнение на договорите за изкупуване, свързани с мястото на изпълнение, измерването и окачествяването и заготовката на продукцията, отразяват особеностите на производството на нетрайни продукти, което има сезонен характер.

Предвижда се създаване и поддържане в Министерството на земеделието и храните на публичен електронен регистър на търговците на едро на земеделски продукти и храни.

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“,

 Министерство на земеделието и храните

 Електронен адрес:

 RDecheva@mzh.government.bg

 

Дата на откриване:

6.3.2024 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Земеделие и селски райони

Дата на приключване:

20.3.2024 г.

Добави коментар