Брой 131 (1889), 11-07-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Български организации могат да се включат в конкурс по Механизма за свързана Европа с бюджет 27 млн. евро


Общо 27 млн. евро е бюджетът на втория конкурс за 2019 г. в сектор „Телекомуникации“ от Механизма за свързване на Европа. Подаването на предложения започва на 4 юли 2019 г. и ще продължи до 14 ноември 2019 г. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, като национален координатор на програмата в сектор „Телекомуникации“, оказва подкрепа на български организации, които искат да се включат.

Конкурсът е разпределен в няколко теми, като най-голям е бюджетът за киберсигурност – 10 млн. евро за всички държави от Европейския съюз. Ще бъдат финансирани дейности за укрепване на капацитета на национални компетентни органи, единни звена за контакт, доставчици на цифрови услуги, както и на националните центрове за действие при инциденти в информационната сигурност. Проектите могат да включват изграждане на инфраструктура за киберпространство или развитие на умения.

За разработки, свързани със свободен достъп до данни от обществения сектор, ще бъдат отделени 5 млн. евро за всички участници. Целта е да се подпомогне развитието на информационни продукти и услуги, които се основават на повторното използване на данни от публичния и частния сектор.

Механизмът за свързана Европа ще финансира и проекти, свързани с Електронни обществени поръчки и прилагането на електронни формуляри за обществени поръчки. Бюджетът е 3 млн. евро.

Електронното здравеопазване също е тема в предстоящия конкурс. През 2019 г. подкрепата ще продължи да бъде насочена към трансграничния обмен на данни от електронни рецепти и здравните досиета на пациенти. Организацията, която кандидатства за финансиране, трябва да има подкрепата на националния орган, който отговаря за електронното здравеопазване. Максималното финансиране за държава е 1 млн. евро.

Български организации могат да подават предложения и за присъединяване към модулите на Европейски портал за електронно правосъдие – електронни доказателства; система за трансгранична електронна комуникация в рамките на съдебната системата; взаимно свързване на регистрите за производствата по несъстоятелност. Бюджетът е 3 млн. евро за всички модули.

Програмата ще финансира и проекти в подкрепа на създаването на Европейската платформа за умения и работни места в областта на цифровите технологии.

ЕК покрива до 75 % от разходите за всеки от одобрените проекти. Повече информация е публикувана на интернет страницата на МТИТС https://www.mtitc.government.bg/bg/category/235.

НОВИНИ ОТ БТПП
Проект на БТПП цели да подобри онлайн уменията на специалисти в експортната търговия
Предстои провеждането и на информационни дни с фокус върху групи с представители на МСП и браншови организации Още
Каква е разликата между баркод издаден от GS1 и онзи, който е закупен от интернет магазин?
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Безплатно обучение за подпомагане на МСП в докладването на тяхната устойчивост
15 юли в заседателната зала на Русенска търговско-индустриална камара Още
МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Засилване на сътрудничеството между Държавата Израел и ИАНМСП
Среща на изпълнителния директор на ИАНМСП със заместник-ръководителя на мисията на Държавата Израел в България Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Български организации могат да се включат в конкурс по Механизма за свързана Европа с бюджет 27 млн. евро
Подаването на предложения започва на 4 юли 2019 г. и ще продължи до 14 ноември 2019 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Лятна икономическа прогноза за 2019 г.: растежът е затруднен от външни фактори
През тази и следващата година се очаква БВП да нарасне във всички държави членки на ЕС Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Правилник за работата и състава на Консултативния съвет за сътрудничество между държавни органи и лица, осъществяващи дейности с нефт и продукти от нефтен произход
ТУРИЗЪМ
Министерството на туризма готви стратегии за развитието на туристическите райони
Предвижда се изготвяне на анализи за 9-те района, както и маркетингови стратегии и комуникационен план Още