Назад

Кръгла маса по проект „Партньорство в професионалното образование и обучение за зелена и „интелигентна” електроенергия в сградите“


На 19 май се проведе Кръгла маса по проект VET4GSEB, организирана от българските организации, участващи в проекта – Камара на инсталаторите в България, Енергиен център София и Европейски институт по труда.

На събитието присъстваха представители на БТПП, АУЕР, МРРБ, както и на различни дружества и обучителни институции. Фокусът бе обсъждане на мерки за преодоляване на недостига от компетенции и квалифицирани специалисти в областта на фотоволтаичните, зелени и „интелигентни” системи в сградите, така че да се отговори на предизвикателствата, поставени от Европейските директиви и националното законодателство.

Основната цел на проекта VET4GSEB е трансфер на опит и добри практики в областта на професионалното образование и обучение (ПОО) от европейски страни (България и Турция) в 4 трети страни (Албания, Украйна, Грузия и Армения), участващи в проекта. Амбицията е да се предоставят на доставчиците на ПОО адаптирани решения, обучителни материали, инструменти и насоки, които да им позволят да актуализират и усъвършенстват своите обучителни програми и практики, така че да могат да отговорят на нуждите от умения, знания и компетенции на постоянно променящия се пазар на труда в сферата на строителството и ВЕИ. Целта ще бъде постигната чрез серия от дейности, прилагайки иновативен подход: обучители от всички участващи страни ще получат задълбочена информация чрез онлайн платформа за конкретните нужди на пазара, за иновативни методи на обучение, дигитални технологии, използвани в „интелигентните” сградни инсталации, високо-технологични технически решения за интегриране на фотоволтаични системи в сгради, и др.