Назад

На 28 август 2023 г. ще бъдат въведени в реална експлоатация новите митнически системи за изнасяне (МАСИ) и за транзит (МИСТ2)


На 28.08.2023 г. предстои да бъдат въведени в реална експлоатация новата Митническа автоматизирана система за изнасяне (МАСИ) и новата Митническа информационна система за транзит (МИСТ2).
 
Новата износна система ще бъде приведена в съответствие на обмена на информация с изискванията за данни съгласно приложение Б към ДР и РИ, както и с модела на ЕС за митническите данни (EUCDM).

Новите функционалности, които ще бъдат разработени в обхвата на МАСИ са:
1. Подаване на митническа декларация за износ преди представяне на стоките (Declaration submission prior presentation);
2. Централизирано оформяне при износ (Centralised Clearance/CCE);
3. Уведомление за реекспорт (Re-Export Notification);
4. Интеграция с новата Митническа информационна система за транзит (МИСТ2) за сценария „Износ, последван от транзит“;
5. Интеграция с модул EMCS от БАЦИС в случай на подаване на митническа декларация за износ за стоки под режим отложено плащане на акциз (РОПА).

Новата транзитна система ще бъде приведена в съответствие на обмена на информация с изискванията за данни съгласно приложение Б към ДР и РИ, както и с модела на ЕС за митническите данни (EUCDM).
Новите функционалности, които ще бъдат разработени в обхвата на МИСТ2 са:

Нови процеси в МИСТ2

  • Подаване на транзитна декларация преди представяне на стоките;
  • Подаване на транзитна декларация с намален набор от данни;
  • Интеграция с Митническата автоматизирана система за изнасяне (МАСИ) при оформяне на стоките за режим транзит след режим износ;
  • Функционалност за прикачване на електронни документи при подаване на транзитна декларация.

Нови роли на митнически учреждения в МИСТ2

  • Въвеждане на нова роля на митническо учреждение - „МУ на напускане за транзит“, отговорно за извършване на проверки за сигурност и безопасност при напускане на митническата територия на ЕС;
  • Привеждане в съответствие с новите правни изисквания, свързани с регистрацията на събития по маршрута (което включва нови процеси и  допълнителна роля на митническите учреждения - въвеждане на роля „МУ за регистриране на инциденти“).

Техническа информация за въвеждането на системите можете да намерите на Е-Портала на Агенция „Митници“.