Брой 193 (1205), 07-10-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

КЗК прие секторен анализ на конкурентната среда на застрахователния пазар в Република България


Комисията за защита на конкуренцията (Комисията, КЗК) прие секторен анализ на конкурентната среда на застрахователния пазар в Република България. Основна цел на анализа е да представи обща картина на застрахователния пазар, тенденциите в неговото развитие за периода 2010 – 2014 г., както и да открои евентуални конкурентноправни проблеми.

В анализа е направен преглед на относимата нормативна уредба, структурата на застрахователния сектор и основните участници, а допълнително са анализирани отделните застрахователни продукти, както и отношенията застрахователи – застрахователни посредници. В резултат на проучването са направени изводи за състоянието, текущите проблеми и краткосрочните тенденции на застрахователния пазар. Отправят се препоръки за подобряване на конкурентната среда и повишаване прозрачността при осъществяване на застрахователната дейност. В тази връзка, в секторния анализ се открояват следните проблеми за конкуренцията:

Наблюдава се трайна практика на използване от страна на банките и лизинговите компании на свързани с тях застрахователни брокери като по този начин ползвателите на застрахователни услуги се задължават да използват определени брокери и застрахователи.

Наблюдава се налагане на задължения за неконкуриране, които надхвърлят законоустановените граници, от застрахователите в търговските отношения с агентите. Тези ограничения по правило се ползват от Регламента за групово освобождаване, но в определени хипотези могат да доведат до антиконкурентен резултат.

Секторното проучване установи ограничаване възможността на застрахователните посредници да правят отбив на крайните си клиенти за сметка на собственото си възнаграждение. Формалната или фактическа забрана или споразумение със застрахователите, което ограничава ценовата политика на посредниците, може да доведе до поддържане на цените на препродажба и пряко засяга конкуренцията между тях.

За резултатите от анализа, КЗК своевременно е информирала Комисията за финансов надзор, Народното събрание и Министерския съвет при подготовката на стратегии, програми, планове за развитие на съответните сектори на икономиката.

НОВИНИ ОТ БТПП
Анкетно проучване на БТПП: Корупцията в публичните институции е сред най-сериозните пречки пред бизнеса и инвестициите у нас
Подаване на сигнали за корупция чрез сайта на БТПП Още
Новоназначеният посланик на Унгария в София се срещна с председателя на Палатата
Учредява се Смесена междуправителствена комисия, по решение на парламентите на България и Унгария Още
ЕЕN към БТПП подпомага фирмите при закрила на интелектуалната собственост и авторските права на разработките
Процедури, свързани с лицензирането на права върху изобретения, марки, ноу-хау и др. Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Информационен ден в Казанлък, посветен на процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Ръст на промишленото производство през август с 2.6%
Дължи се основно на преработващата промишленост Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК прие секторен анализ на конкурентната среда на застрахователния пазар в Република България
Отправя препоръки за подобряване на конкурентната среда и повишаване прозрачността при осъществяване на застрахователната дейност Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Консултанската компания „ТАБ Нео-мениджмънт” организира обучение на тема:„Reinventing organizations”