Брой 36 (546), 20-02-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА

Осем наредби са съгласувани с последните промени в осигурителното законодателство


Правителството направи промени в осем наредби, за да отрази в текстовете им влезлите в сила от началото на тази година изменения в Кодекса за социално осигуряване и Закона за бюджета на ДОО.

Промяната в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, конкретизира задължително осигурените за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица лица. Технически уточнения са внесени и по отношение необлагаемостта на отличията и наградите по законите за държавния служител, за съдебната власт и за изпълнение на наказанията и задържането под стража.

От Наредбата за осигурителните каси отпадат текстовете, регламентиращи реда и начина за подаване на данните по чл. 5, ал. 4 от КСО. Причината е, че те се определят с Наредба №Н-8/2005 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и за самоосигуряващите се лица.

Приетите промени в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО са свързани с въведените в законодателството ни нов вид отпуск и съответно, обезщетение – при осиновяване на дете от две до петгодишна възраст. В тези случаи паричните обезщетения се изплащат за срок от 365 дни, но не по-късно от навършване на 5-годишна възраст на детето, въз основа на заявление-декларация от осигуреното лице. Аналогични промени са направени и в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица.

С промените в Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите се уточнява редът, по който се изчисляват задължителните вноски и вноските за фонда.

С приетото изменение в Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя от 6 на 12 месеца се увеличава изискуемият период, през който работодателят следва да е осъществявал дейност преди началната дата на неплатежоспособността, а срокът за подаване на заявления за отпускане на гарантирани вземания се увеличава от един на два месеца.

Текстовете от Наредбата, свързани с решението за откриване на производството по несъстоятелност, се привеждат в съответствие и с Търговския закон и по-конкретно с разпоредбите, регламентиращи начина на обявяване на решението – чрез вписване в Търговския регистър, а не чрез обнародване в „Държавен вестник”.

В резултат на приетите от правителството промени в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица ще намалее административната тежест за гражданите, тъй като ще им бъдат спестени време и финансови средства. От 1 април отпадат задълженията при подаване на заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица безработните лица да представят документ за регистрация в Агенцията по заетостта, както и при подаване на декларация за промяна в обстоятелствата за изплащане на обезщетение за безработица да представят и съответните доказателства за декларираните факти и обстоятелства. Създава се възможност декларацията за промяна на обстоятелствата за изплащане на обезщетението за безработица да бъде подавано по електронен път. Отпада и задължението на безработните лица да представят документи за трудов, служебен и осигурителен стаж, когато той може да бъде зачетен въз основа на налични данни в информационната система на Националния осигурителен институт.

От Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки отпада задължението на осигурителите да представят в съответното териториално поделение на НОИ продълженията на болничния лист, което е свързано с намаляване на административната тежест за тях. Останалите промени са свързани с терминологично осъвременяване на документа с цел привеждането му в съответствие с Кодекса за социално осигуряване и други нормативни актове.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Фирмите от хранителния сектор разполагат с 10 месеца, за да изпълнят Регламент 1169/2011 относно етикетирането на храните
Новите изисквания са към стопанските субекти в хранителната промишленост на всички етапи от хранителната верига Още
Обучителен семинар по проект „RECULTIVATUR“ за тур оператори, асоциации и организации от туристическия сектор
Целта е да се подпомогне изработването на привлекателни маршрути и туристически дестинации, вкл. за поклоннически туризъм Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена палата - Враца изпълнява проект "Управление на качеството за устойчив туризъм”
Ще бъдат разработени маркетингови продукти и специализиран обучителен инструментариум в сферата на туризма Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
БАПИОТ: Изнасяме рекордно количество текстил
Експортът на облекла и текстил през миналата година е на стойност 1,8 млрд. евро Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Най-големите възможности за включване на български компании на азербайджанския пазар са в строителството
Задълбочаването на икономическото сътрудничество - основен акцент на срещите на българския министър-председател с президента и с премиера на Азербайджан Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Осем наредби са съгласувани с последните промени в осигурителното законодателство
От началото на тази година влязоха в сила изменения в Кодекса за социално осигуряване и Закона за бюджета на ДОО Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕС подготвя по-строги правила срещу прането на пари
Очаква се Европейският парламент да одобри текстовете на пленарното си заседание през март Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия с двустранни срещи и посещение на международно специализирано изложение InCosmetics 2014
Хамбург, Германия, 31 март – 3 април 2014 Още