Брой 187 (2193), 30-09-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА

Промени в ЗДБОО, ЗБНЗОК и ЗАДС


В Държавен вестник бр. 84 от 29.09.2020 г. са обнародвани: 

Промените са свързани с размера и срока на получаване на паричните обезщетения за безработица, в сила от 01.10.2020 г.:
минималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица се повишава от 9,00 лв. на 12,00 лв. (чл. 11);
-  срокът за получаване на парично обезщетение за безработица по  чл. 54б, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване (когато лицето е придобило право на обезщетение в период, по-малък от 3 години от предходното ползване) , отпуснати с начална дата от 01.10. 2020 г. до 31.12.2020 г. включително, се повишава от 4 на 7 месеца.   (§ 2 от ПЗР) 

С § 3 от ПЗР на направени и промени в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), като е променен срокът, визиран в ал. 2 на  § 38 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 96 от 2019 г.,посл. изм. и доп.), а именно:

 "В срок до 31 декември 2020 г. лицата, получили удостоверения по чл. 24б, ал. 6 от ЗАДС, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 24а, ал. 3, т. 8 - 11 от същия закон, като за целта подават уведомление до директора на териториалната дирекция по местонахождението на обекта." 

Целта на промените е да  се създаде основание при неусвояване на бюджетните средства за 2020 г. същите да бъдат използвани за плащания към изпълнители на болнична помощ за минал период. (ал. 3- 6 - нови от § 1 на ПЗР). Промените са в сила от 29.09.2020 г.

 Източник: TiTA.bg

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с посланика на Република Чили Н.Пр. Хорхе Тагле
Чилийски фирми търсят контакти с български вносители и преработватели на риба и морски продукти Още
Покана за виртуална бизнес среща България - Молдова
7 октомври 2020 г. от 11 часа Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Работодателите могат да кандидатстват за детски кътове във фирми
Схемата се финансира с 15 млн. лв. от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" Още
Министър Росен Желязков: Подготвяме ИТ проекти за 1,2 млрд. евро по Европейския механизъм за възстановяване
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: През септември общият показател на бизнес климата се повишава
Подобрени оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Промени в ЗДБОО, ЗБНЗОК и ЗАДС
Обнародвани в Държавен вестник бр. 84 от 29.09.2020 г. Още
МИТНИЦИ И МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
EORI (ЕОРИ) номерът вече е задължителен при подаването на заявления за намеса на митническите органи съгласно Регламент 608/2013
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Програма „Хоризонт Европа“ ще стартира през януари 2021 г.
Международното сътрудничество в науката и иновациите е важно за справяне с глобалните обществени предизвикателства Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network