Брой 104 (109), 31-05-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАКОНОПРОЕКТИ

Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за публично предлагане на ценни книжа

На Портала за обществени консултации на адрес http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=597 е публикуван законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Той има за цел да въведе в българското законодателство изискванията на Директива 2010/73/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за изменение на Директива 2003/71/ЕО относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване. Цели се и изменение на Директива 2004/109/ЕО относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар (Директива 2010/73/ЕС), както и с оглед отстраняване на констатирани практически проблеми.

С въвеждането на директивата в българското законодателство ще се повиши защитата на инвеститорите и правната сигурност. Ще се подобрят условията за достъп на бизнеса до финансиране от капиталовите пазари.

Предложените промени могат да бъдат обобщени по следния начин:

1. Предложени са промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и в Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) в изпълнение на ангажимента за въвеждане в българското законодателство на изискванията на Директива 2010/73/ЕС.

2. Предвидени са и изменения в ЗКФН и Закона за пазарите на финансови инструменти във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) № 236/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 година относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение. Съгласно регламента, държавите - членки установяват разпоредби за санкциите, включително административните мерки, приложими при нарушения на разпоредбите му и съобщават за предприетите мерки на Европейската комисия и Европейския орган за ценни книжа и пазари.

3. Предложени са изменения и допълнения, наложени от констатирани практически проблеми в практиката по прилагане на ЗППЦК:

В обобщение, предложените промени целят въвеждане в българското законодателство на изискванията на Директива 2010/ 73/ЕС, както и отстраняване на пропуски и констатирани практически проблеми в прилагането на закона с цел подобряване на регулацията. Водещ е принципът за осигуряване на интереса на инвеститорите, както и съобразяване на законодателството с правото на Европейския съюз. Приоритетното приемане на Проекта е от изключителна важност, както за спазването на ангажиментите произтичащи от членството на Република България в ЕС, така и за развитието на капиталовия пазар в България.

Обществените консултации са открити до 12 юни т.г.

Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за публично предлагане на ценни книжа Добави нов коментар

НОВИНИ ОТ БТПП
Европалати: Бизнесът се нуждае от знания и финансиране, за да генерира растеж и заетост
Подготвя се заседание на Европейския парламент на предприятията - 2012 Още
БТПП участва с информационен щанд в трудовата борса за абитуриенти в неравностойно положение
Сред предпочитаните от младите хора области са строителството, металургията, енергетиката, недвижимите имоти, комуникациите Още
БТПП е сред учредителите на Индустриален форум
Целта е да се помогне на индустрията при разработването на инвестиционни програми, базирани на нови технологии Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за публично предлагане на ценни книжа
Целта е да се повиши защитата на инвеститорите, да се подобрят условията за достъп на бизнеса до финансиране от капиталовите пазари Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК препоръча прекратяване на процедурата за прекомерен дефицит срещу България
Комисията представи пакет от препоръки за предприемането на бюджетни мерки и икономически реформи Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международна конференция на тема „Използване на средствата от ЕС: Национални приоритети. Опитът на Полша”