Брой 104 (109), 31-05-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Европалати: Бизнесът се нуждае от знания и финансиране, за да генерира растеж и заетост


Днес в Брюксел се провежда 111-та парламентарна асамблея на Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати. Председателят на БТПП Цветан Симеонов участва в събитието заедно с представители на 32 търговски палати от Европа и региона.

Президентът на Европалати Алесандро Барберис направи преглед на постиженията организацията в областта на законодателните предложения, институционалните процедури и предложенията за нови програми, мерки или дейности, сред които:

Електронни обществени поръчки (2012 г.): След като в продължение на няколко години Европалати призоваваше Европейската комисия да последва собствените си препоръки по отношение на електронното правителство, през април 2012 г. Европейската комисия пое ангажимента да даде личен пример и да премине към изцяло електронни обществени поръчки до средата на 2015 г.

Европейски патент (2011 г.): Европалати призова да се преразгледа патентната система с цел да се намалят разходите, да се повиши ефективността и да се улесни достъпът на МСП до патенти.

Продължаване на програмата на ЕС за МСП след 2013 г. (2011 г.): В резултат на призива на Европалати за продължаване на помощта от страна на ЕС за малки и средни предприятия с цел повишаване на конкурентоспособността им, в предложената от Европейската комисия през юни Многогодишна финансова рамка 2014 – 2020 беше заложена и програма „Конкурентоспособност и МСП”. Програмата също така ще осигури и продължаване на финансирането на Enterprise Europe Network.

Реформи в Рамковата програма за научни изследвания и технологично развитие (2011 г.): Европалати настояваше за повишен достъп на МСП до финансиране за научни изследвания и за нов подход, воден от търсенето и иновациите. Това искане беше отразено в предложението на Европейската комисия за новата рамкова програма „Хоризонт 2020”, която включва специален инструмент за научни изследвания и иновации за МСП.

Съобщение за интернационализацията на МСП „Малък бизнес, голям свят” (2011 г.): Благодарение на усилията на Европалати, Комисията специално спомена в Съобщението си „Малък бизнес, голям свят” търговско-промишлените палати като организации, предоставящи услуги за интернационализацията на МСП..

Интелигентно регулиране (текуща задача): няколко предложения на Европалати за намаляване на административната тежест бяха приети от групата на високо равнище на Европейската комисия. След многократно настояване от страна на Европалати през годините, Комисията се съгласи да увеличи минималния период за обществено обсъждане от осем на дванадесет седмици, считано от 2012 г.

Акт за единния пазар (2011 г.): Активната работа на Европалати първоначално във връзка с доклада на Монти, а в последствие и с проекта на „Акт за единния пазар” допринесе за включването на няколко от приоритетите на палатите в окончателния вариант на документа (напр. рисков капитал, патенти, алтернативно разрешаване на спорове, електронна идентификация и проверка на автентичността и т.н.)

East Invest (2010 г.): В отговор на молбите на много от своите членове, през 2009 г. Европалати лобира за създаването на програма за икономическо сътрудничество с източна Европа. В резултат, програмата East Invest беше окончателно публикувана и през 2010 г. Европалати получи финансиране от Европейската комисия за изпълнението й в периода 2010 – 2013 г.

Алесандро Барберис очерта тенденциите и водещите насоки за европейските национални палати, които ще следва и БТПП в своята дейност – стабилизиране на икономическата среда, преодоляване на последиците от икономическата криза, облекчаване на бизнес средата с фокус върху малките и средните предприятия, облекчени регулаторни режими, развиване на качествени и достатъчни човешки ресурси.

Представени бяха обобщени ключови послания към европейския бизнес за откриване на нови, устойчиви работни места, за повишаване на инвестиционното и производственото потребление, технологичен прогрес, развитие на приложната наука.

Сред дискутираните теми от парламентарната асамблея са и параметрите на предстоящото трето заседание на Европейския парламент на предприятията, което ще се състои на 18 октомври 2012 г. То се провежда на всеки 2 години в Европейския парламент в Брюксел с участието на бизнес представители от Цяла Европа. БТПП за трети път ще организира участие на български предприемачи. Определената квота за България е 18 представители на бизнеса.

Основните теми на Европейския парламент на предприятията 2012 включват: заетост – законодателство, младежка безработица, професионално обучение, демографски промени, активно остаряване; растеж – достъп до финансиране, достъп до пазари, вътрешни и външни пазари; конкурентоспособност – енергийна и ресурсна ефективност, иновации, обучение, проучвателна и развойна дейност, данъци.

НОВИНИ ОТ БТПП
Европалати: Бизнесът се нуждае от знания и финансиране, за да генерира растеж и заетост
Подготвя се заседание на Европейския парламент на предприятията - 2012 Още
БТПП участва с информационен щанд в трудовата борса за абитуриенти в неравностойно положение
Сред предпочитаните от младите хора области са строителството, металургията, енергетиката, недвижимите имоти, комуникациите Още
БТПП е сред учредителите на Индустриален форум
Целта е да се помогне на индустрията при разработването на инвестиционни програми, базирани на нови технологии Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за публично предлагане на ценни книжа
Целта е да се повиши защитата на инвеститорите, да се подобрят условията за достъп на бизнеса до финансиране от капиталовите пазари Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК препоръча прекратяване на процедурата за прекомерен дефицит срещу България
Комисията представи пакет от препоръки за предприемането на бюджетни мерки и икономически реформи Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международна конференция на тема „Използване на средствата от ЕС: Национални приоритети. Опитът на Полша”