Брой 78 (2333), 22-04-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА

Приети са промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки


Правителството прие промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), с които подзаконовата нормативна уредба се привежда в съответствие с измененията и допълненията в ЗОП, в сила от 1 януари 2021 г.

Значителна част от промените се отнасят до задължителното използване на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“. Те касаят прецизиране на разпоредбите относно подписване, криптиране и съхраняване на заявленията за участие и офертите до отварянето им в платформата. Уточнени са и правилата за броенето на сроковете при провеждане на поръчките. С цел подпомагане на стопанските субекти е прието, че с подписване на заявлението или офертата чрез функционалностите на платформата от лице с представителна власт, се считат за подписани всички документи, които съдържат волеизявление на това лице и се потвърждава верността на документите, които не са представени в оригинал.

Друга промяна  касае публичното оповестяване на подадените единични цени. С измененията в ППЗОП се посочва, че кандидатите и участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на ценовото предложение, както и на единичните цени, които го формират.

Във връзка с прилагане на електронното възлагане е уточнено, че прилагането на жребий при класиране на участниците, като част от етапа на оценяване, може да си извърши както в платформата, така и извън нея.

За уеднаквяване на практиката по прилагане на нормативната уредба в областта, са прецизирани и допълнени и други разпоредби в ППЗОП, напр. относно публичното оповестяване на ценовите предложения на участниците във вътрешния конкурентен избор по рамково споразумение, състава на журито при провеждане на конкурс за проект, деклариране на личното състояние на кандидатите при поръчки в областите отбрана и сигурност.

Променен е и начинът за включване на специалисти в списъка на външни експерти, които възложителите могат да използват при подготовката и възлагането на поръчките. Тези действия ще се извършват и поддържат изцяло чрез функционалностите на платформата. Новите условия и ред изискват въвеждането на данните да става лично от експертите, като организациите и сдруженията ще могат да предоставят само препоръки за конкретен експерт от списъка, но не и да отправят предложения за включването му в него.

Направени са промени и по отношение на осъществявания външен предварителен контрол от АОП, като считано от м. юли 2021 г. обменът на документи между възложителите и АОП ще се осъществява чрез платформата.

Основната част от промените влизат в сила в 3-дневен срок от обнародването им в Държавен вестник.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Работодатели и синдикати на среща в Народното събрание за обсъждане на Националния план за възстановяване и устойчивост
„Дени Трейд“ ЕООД разширява своя бизнес и предлага качествени продукти на съседни балкански страни
Дружеството представи плановете си за изграждане на дългосрочни търговски отношения с партньори от региона Още
GS1 HEALTHCARE онлайн среща на високо равнище
Споделяне на опит при създаване на сигурна и оптимизирана верига за доставки в условията на пандемия Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
EXPO1 – обучителната програма на Еxport Hub Bulgaria, приключи със специално събитие
15-те компании – участници в програмата, съвместно със своите ментори споделиха напредъка Още
Икономическият и социален съвет отбеляза 20 години от обнародването на Закона за ИСС
Поставил началото на диалога с организираното гражданско общество у нас Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Приети са промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
Свързани основно с използването на националната платформа за електронно възлагане Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия предлага нови правила и действия във връзка с изкуствения интелект
Пропорционалните и гъвкави правила ще обхванат специфичните рискове, които възникват при системите с ИИ Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Фонд „Научни изследвания“ организира международна работна среща в рамките на JPI Urban Europe
16-18 юни 2021 г. Още