Брой 250 (1010), 28-12-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТАТИСТИКА И ОТЧЕТНОСТ

Променят се националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия


Министерският съвет прие изменения и допълнения на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия. Те се правят във връзка с въвеждането в националното счетоводно законодателство на разпоредбите на Директива 2013/34/ЕС относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и кореспондират и с някои изисквания на Закона за счетоводството, който влиза в сила от 1 януари 2016 г.

С Постановлението се изменя наименованието на стандартите – национални счетоводни стандарти. Значително са допълнени Общите разпоредби. В съответствие с изискванията на директивата са изменени Счетоводен стандарт №1 – Представяне на финансовите отчети, и Счетоводен стандарт №27 – Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерните предприятия. Приет е и нов счетоводен стандарт №42 – Преминаване за първи път към национални счетоводни стандарти.

Стандартите дават насоки за отчитането на активите, пасивите, приходите и разходите на предприятията. Като общ очакван резултат от прилагането им се очаква намаляване на разходите на микро- и малкия бизнес за счетоводни и консултантски услуги поради опростяване на изискванията за счетоводната отчетност на тези предприятия.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в кръгла маса „Реформа за сигурност и безопасност“
БТПП ще подготви позиция за повишаване ефективността на работата на МВР и сигурност за българския бизнес Още
Нови членове на Палатата
СТАТИСТИКА И ОТЧЕТНОСТ
Променят се националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия
Като общ очакван резултат от прилагането им се очаква намаляване на разходите за счетоводни и консултантски услуги Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Приет е Национален план за сгради с близко до нулево потребление на енергия
Превръщане на концепцията в практически приложима алтернатива на бъдещото строителство на нови сгради в България Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Инициативи на правителството на Египет за възстановяване на туристическия сектор на страната и възможности за участие от България
Възможности за сключване на дългосрочни споразумения и договаряне на преференциални цени за разнообразни пакети от услуги Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕK със съдействието на Европейската инвестиционна банка публикува ръководство за специалисти в сферата на европейските структурни и инвестиционни фондове
Избягване на най-често допусканите грешки в обществените поръчки по проекти, съфинансирани от ЕС Още