Брой 250 (1010), 28-12-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

Приет е Национален план за сгради с близко до нулево потребление на енергия


Правителството прие Национален план за сгради с близко до нулево потребление на енергия 2015-2020 г. Той има за цел да превърне концепцията за сгради с почти нулево потребление на енергия в практически приложима алтернатива на бъдещото строителство на нови сгради в България след 2018 г., а при доказана ефективност на разходите – и при обновяване на различни подкатегории съществуващи сгради.

Планът ще създаде условия за изпълнение на новата европейска политика за енергийна ефективност. Основната цел на тази европейска идея е да се промени съотношението на дяловете на енергийните източници, използвани в сградите, което в съчетание с много добри и балансирани за зима и лято енергийни характеристики на ограждащите елементи да доведе до оптимизиране на годишния разход на енергия до ниски нива, без от това да е повлиян комфортът на обитаване в сградите.

Очаква се изпълнението на националния план да доведе до намаляване на потребната енергия чрез подобряване на енергийните характеристики на сградните ограждащи елементи, на системите за осигуряване на параметрите на микроклимата, както и на останалите системи, агрегати и уреди в сградите, потребяващи енергия, както и до оползотворяване на възобновяема енергия, добита в сградите или в непосредствена близост до тях.

Това ще допринесе за спестяване на приблизително 10% от националната цел за енергоспестяване и на 36 685 тона емисии въглероден диоксид до 2020 година.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в кръгла маса „Реформа за сигурност и безопасност“
БТПП ще подготви позиция за повишаване ефективността на работата на МВР и сигурност за българския бизнес Още
Нови членове на Палатата
СТАТИСТИКА И ОТЧЕТНОСТ
Променят се националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия
Като общ очакван резултат от прилагането им се очаква намаляване на разходите за счетоводни и консултантски услуги Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Приет е Национален план за сгради с близко до нулево потребление на енергия
Превръщане на концепцията в практически приложима алтернатива на бъдещото строителство на нови сгради в България Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Инициативи на правителството на Египет за възстановяване на туристическия сектор на страната и възможности за участие от България
Възможности за сключване на дългосрочни споразумения и договаряне на преференциални цени за разнообразни пакети от услуги Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕK със съдействието на Европейската инвестиционна банка публикува ръководство за специалисти в сферата на европейските структурни и инвестиционни фондове
Избягване на най-често допусканите грешки в обществените поръчки по проекти, съфинансирани от ЕС Още